Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες εισαγωγής των νέων σπουδαστών

0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι πίνακες των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στις Α.Ε.Ν. εισάγονται συνολικά 1.222 σπουδαστές (780 Πλοίαρχοι, 442 Μηχανικοί).

Οι πίνακες εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. περιέχουν μόνο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό του κάθε υποψήφιου στις πανελλαδικές εξετάσεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης που υπέβαλλε στο Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή στις Α.Ε.Ν. που έχουν επιτύχει έως και την 22η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη. Όσοι δεν παρουσιασθούν αποκλείονται της εγγραφής τους και οι κενές θέσεις που τυχόν προκύψουν θα καλυφθούν για μια και μόνο φορά από υποψήφιους/-ες από πίνακες επιλαχόντων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά:
Η ανακοίνωση
Ο Πίνακας εισαγομένων Πλοιάρχων (με κωδικό)
Ο Πίνακας εισαγομένων Μηχανικών (με κωδικό)
Ο Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας Α.Ε.Ν.
Αίτηση εγγραφής ΑΕΝ
Αίτηση μετεγγραφής ΑΕΝ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. είναι τα εξής:
– δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού
– τέσσερις (04) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
– φωτοαντίγραφο απολυτήριου λυκείου
– υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγράφης εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο Α.Ε.Ι. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο/η σπουδαστής/-ρια είναι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε κάποιο Α.Ε.Ι., η Γραμματεία του οποίου δεν λειτουργεί λόγω θέρους την περίοδο του πρώτου εδαφίου της παρ.3 της παρούσης, αντί της βεβαίωσης διαγραφής θα υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αναφορικά με την εγγραφή του/της στο εν λόγω Α.Ε.Ι. και την υποχρέωση προσκόμισης/αποστολής της προαναφερόμενης βεβαίωσης με την επανέναρξη λειτουργίας της Γραμματείας του Α.Ε.Ι. στην Α.Ε.Ν. επιτυχίας του/-ης.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά εγγραφής σπουδαστών δύναται να αποσταλούν στις Α.Ε.Ν. επιτυχίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και την 22η Αυγούστου 2023, εκτός των φωτογραφιών, τις οποίες υποχρεούνται να καταθέσουν οι σπουδαστές στην Α.Ε.Ν. επιτυχίας τους πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου σπουδών. Ομοίως καθίσταται δυνατή και η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των δικαιολογητικών μετεγγραφής σπουδαστών, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.