‘Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τα είδη αντιστάσεων που συναντώνται στα πλοία

0

Οι αντιστάσεις της πρόωσης παρουσιάζονται καθώς το πλοίο κινείται στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφορετικών ρευστών, της θάλασσας και του αέρα, όπου κατά μεγάλο μέρος παρατηρείται η δημιουργία και η διάδοση συστημάτων κυματισμού.

Το φαινόμενο της αντίστασης εσωτερικής τριβής (friction resistance) παρουσιάζεται στο νερό και στα υπόλοιπα υγρά. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση τριβής είναι η τραχύτητα της βρεχόμενης επιφάνειας, η έκταση της βρεχόμενης επιφάνειας, η ταχύτητα του πλοίου, η πυκνότητα του υγρού, το ιξώδες του υγρού, το είδος της ροής και το μήκος του πλοίου ή της βρεχόμενης επιφάνειας. Η ρύπανση της γάστρας του πλοίου, και επομένως η αύξηση της αντίστασης τριβής που προέρχεται από αυτήν, εξαρτάται από την εποχή του έτους, την περιοχή της θάλασσας, την κίνηση ή όχι του πλοίου, το είδος των χρωμάτων, κ.λπ.

Η αντίσταση κυματισμού (wave making resistance), η δημιουργία του οποίου απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας, προέρχεται από την προωστήρια εγκατάσταση του πλοίου. Τα παραπάνω κύματα σχηματίζονται στην πρώρα του πλοίου, ιδίως σε πλοία που κινούνται γρήγορα, γίνονται αντιληπτά σε ήρεμη θάλασσα από την πρόσπτωσή τους επάνω στη ακτή, που προκαλείται από το πέρασμα του πλοίου, αλλά και σε ήρεμη θάλασσα, όπου τα συστήματα κυμάτων είναι φανερά από το αεροπλάνο.

Οι αντιστάσεις δινών ή στροβιλισμών είναι αποτέλεσμα αδυναμίας των γραμμών ροής να ακολουθήσουν το σχήμα του πλοίου, με αποτέλεσμα να αφήνουν χώρους χαμηλής πίεσης στην περιοχή της πρύμνης σε σχέση με τους χώρους μεγάλης πίεσης στην πλώρη. Έτσι, η ενέργεια που καταναλώνεται μέσα στο στροβιλιζόμενο νερό προστίθεται στην ενέργεια κυματισμού.

Η αντίσταση του ατμοσφαιρικού αέρα σε άπνοια αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως του 2% της ολικής αντίστασης πρόωσης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι αντιστάσεις του αέρα γίνονται σημαντικές με αντίθετο δυνατό άνεμο.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η ολική αντίσταση πρόωσης μπορεί να υποδιαιρεθεί στην αντίσταση τριβής και στην υπόλοιπη αντίσταση (residual resistance), στην οποία περιλαμβάνεται η αντίσταση κυματισμού, η αντίσταση δινών και η αντίσταση του αέρα.