Γερανοί πλοίων: Η συντήρησή τους, κλειδί για τη ναυτική ασφάλεια

0

Της Θεανούς Κρασσά,

Οι γερανοί παίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες του πλοίου, καθώς διευκολύνουν την αποτελεσματική φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου, καθώς και την ανύψωση βαρέων φορτίων. Συνεπώς, η σωστή συντήρηση και επιθεώρηση των γερανών αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού και την προστασία του πολύτιμου φορτίου.

Κάθε γερανός ενός πλοίου οφείλει να έχει οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή, οι οποίες παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή λειτουργία του, καθώς και καθοδήγηση για την επιθεώρησή του.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός συστήματος προγραμματισμένης συντήρησης, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, το οποίο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο Safety Management System (SMS) του πλοίου. Η απαιτούμενη συντήρηση, οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές κάθε γερανού θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα αυτά μπορεί να καθορίζονται από παράγοντες όπως:

  • Η εκφόρτωση βαρέος φορτίου το οποίο μπορεί να προκαλέσει φθορά (abrasive cargo) (ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη λίπανση των ρουλεμάν)
  • Ο χρόνος λειτουργίας του γερανού. Είναι σημαντικό να διενεργείται συντήρηση με βάση το χρόνο λειτουργίας του γερανού, καθώς η σύγκριση της πραγματικής χρήσης με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής συγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να φανεί πολύτιμη για την πρόβλεψη πιθανών βλαβών. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν οι διακοπές λειτουργίας και να μετριαστούν οι βλάβες.

Η λίπανση των συρματόσχοινων είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί την εσωτερική και εξωτερική τους λίπανση, και προσφέρει προστασία από τη διάβρωση. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση γράσου για το σκοπό αυτό: η χρήση λιπαντικού για τα συρματόσχοινα εξασφαλίζει την εισχώρησή του στον πυρήνα του σύρματος, ενώ το γράσο τείνει να μένει στην επιφάνεια και να σχηματίζει ένα παχύ στρώμα σκόνης και γράσου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την οπτική επιθεώρηση των συρματόσχοινων μπορούν να αξιολογηθούν μόνο τα ορατά τμήματα  των εξωτερικών συρμάτων, τα οποία αποτελούν περίπου το 40% της συνολικής διατομής του συρματόσχοινου, και ακόμη και τότε, μόνο το μισό μήκος τους είναι ορατό. Συνεπώς, η οπτική επιθεώρηση μπορεί να καλύψει μόνο το 20% του συρματόσχοινου, το οποίο μπορεί να φαίνεται άθικτο, ενώ το υπόλοιπο εσωτερικό τμήμα του σχοινιού μπορεί να φέρει φθορές.

Τα υδραυλικά μέρη του γερανού βασίζονται σε υδραυλικό λάδι υψηλής ποιότητας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους. Η κατάσταση του λαδιού πρέπει να παρακολουθείται, έτσι ώστε να ανιχνεύονται πιθανά προβλήματα όπως η ανάμιξη με ακατάλληλα λάδια ή φθορά. Συνεπώς, η τακτική δειγματοληψία και δοκιμή του λαδιού, καθώς και η τακτική επιθεώρηση και καθαρισμός του ψυγείου λαδιού είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του γερανού σε βέλτιστη κατάσταση.

Εάν το πλοίο φορτώνει και εκφορτώνει συχνά σκονισμένα ή διαβρωτικά φορτία, απαιτείται συχνότερος καθαρισμός. Η παραμέληση του καθαρισμού του ψυγείου λαδιού, ειδικά όταν ο γερανός λειτουργεί σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του όταν φτάσει στο όριο υψηλής θερμοκρασίας. Με τη σειρά της, η επανειλημμένη διακοπή λειτουργίας του γερανού μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα απόδοσης.

Η έγκαιρη προσοχή στις διαρροές υδραυλικού λαδιού είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Εκτός του ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, η μη αντιμετώπιση αυτών των διαρροών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι λιμενεργάτες να αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τους γερανούς.

Τα συστήματα ασφαλείας των γερανών όπως η ένδειξη υπερφόρτωσης η  οι διακόπτες  (limit switches), είναι απαραίτητες για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργικότητα αυτών των συστημάτων ασφαλείας πρέπει να εξακριβώνεται, διεξάγοντας επιθεωρήσεις και δοκιμές πριν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να καθιερώσουν διαδικασίες για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των συστημάτων αυτών.

Τέλος, για την πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών του εξοπλισμού, οι χειριστές πρέπει να διατηρούν τη δομική ακεραιότητα των γερανών. Θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις και δομικές αξιολογήσεις για τον εντοπισμό ενδείξεων διάβρωσης, καταπόνησης ή άλλων δομικών αδυναμιών. Οποιαδήποτε εντοπισμένα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως με κατάλληλες επισκευές ή αντικατάσταση. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει επίσης να καλύπτουν όλους τους τροχούς, τα ρουλεμάν και άλλα κινούμενα μέρη για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει φθορά ή παραμόρφωση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.