Πυρκαγιές εμπορευματοκιβωτίων: Σύντομος οδηγός πρόληψης

0

Οι πυρκαγιές εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο στα μέλη του πληρώματος, απώλεια μέρους του φορτίου ή/και ολική απώλεια του πλοίου. Κύρια αίτια αποτελούν η εσφαλμένη δήλωση εμπορευματοκιβωτίων και η ακατάλληλη στοιβασία. Σύμφωνα με έρευνες των τελευταίων ετών, 5,4 εκατ. εμπορευματοκιβώτια που αποστέλλονται ετησίως περιέχουν δηλωμένα επικίνδυνα εμπορεύματα, ενώ 2,5% των εμπορευματοκιβωτίων περιλαμβάνουν εσφαλμένα δηλωμένο φορτίο.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι πυρκαγιές σε εμπορευματοκιβώτια και να υπάρξει μείωση στα διαρκώς αυξανόμενα περιστατικά, παρακάτω ακολουθούν ορισμένες κατευθυντήριες αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση του Together in Safety προτείνονται τα εξής:

  1. Απαιτείται ορθή ταυτοποίηση, ταξινόμηση, συσκευασία, επισήμανση, τεκμηρίωση και τοποθέτηση ετικέτας των φορτίων/εμπορευμάτων που μεταφέρονται με μονάδες εμπορευματοκιβωτίων. Πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών σε container οφείλονται σε μη δηλωμένα ή δηλωμένα με διαφορετικές ιδιότητες από τις πραγματικές (Hazardous Materials – HAZMAT).
  2. Εφαρμόστε αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου του φορτίου κατά την κράτηση πριν ή/και κατά τη φόρτωση.
  3. Επιβεβαιώστε ότι οι αποστολείς έχουν μεριμνήσει για τη «συσκευασία» και το «πακετάρισμα» των εμπορευμάτων HAZMAT, και έχουν ελεγχθεί επίσης σύμφωνα με τους κώδικες IMDG και US CFR49.
  4. Καθορίστε τις ακριβείς απαιτήσεις του εμπορευματοκιβωτίου. Ενώ οι προδιαγραφές των μονάδων εμπορευματοκιβωτίων είναι ευρέως καθορισμένες, παρατηρούνται αποκλίσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι αποστολείς χρησιμοποιούν “τεχνικές λεπτομέρειες” προκειμένου να απαλλάξουν τα φορτία τους από τη μεταφορά σε κατάλληλες για τον σκοπό αυτό μονάδες.
  5. Να λαμβάνετε τα κατάλληλα έγγραφα για κάθε μονάδα εμπορευματοκιβωτίων που περιέχει HAZMAT, και να είστε σε θέση να επαληθεύσετε την εγκυρότητα των εγγράφων.
  6. Προσδιορίστε την ορθότητα της θέσης στοιβασίας κάθε μονάδας HAZMAT ώστε να είναι σύμφωνη με τον κώδικα IMDG ή/και τον US CFR49, όχι μόνο στο λογισμικό, αλλά και επί του πλοίου (πάνω ή κάτω από το κατάστρωμα).
  7. Εξουσιοδοτήστε τους πλοιάρχους να μην επιτρέπουν τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων IMDG εάν δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα IMDG ή/και του US CFR49 – για παράδειγμα εάν έχει λανθασμένη ή καθόλου τεκμηρίωση, έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή/και υπάρχει διαρροή στη μονάδα εμπορευματοκιβωτίου, υπάρχει αδυναμία φόρτωσης σε συγκεκριμένη θέση λόγω περιορισμών του IMDG και της διαθεσιμότητας θέσεων.
  8. Πραγματοποιήστε καθημερινούς ελέγχους στα εμπορευματοκιβώτια IMDG, με ιδιαίτερη προσοχή για ενδείξεις όπως οσμές, ατμοί, διαρροές, καθώς και πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας της μονάδας ή έξοδος καπνού. Επωφεληθείτε από την τεχνολογία και συμπεριλάβετε την προληπτική χρήση θερμικών καμερών.
  9. Υιοθετήστε τις βέλτιστες πρακτικές για τον εξοπλισμό πυρόσβεσης στα υπάρχοντα πλοία – σύστημα ομίχλης – ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τα νεότευκτα πλοία.
  10. Εκτελέστε ρεαλιστικά γυμνάσια επί του πλοίου, χρησιμοποιώντας απαιτητικά και ρεαλιστικά σενάρια. Εκτός από την υποχρεωτική εκπαίδευση STCW HAZMAT, ολοκληρώστε και το εγκεκριμένο από την USCG Εκπαιδευτικό Μάθημα HAZMAT.

Πηγή: Together in Safety