Αυξημένο ενδιαφέρον για τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

0

Ο νηογνώμονας ClassNK εξέδωσε Έγκριση επί της Αρχής (AiP) για ένα νέο ναυτιλιακό σύστημα δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂ (OCCS), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την China Shipbuilding Power Engineering Institute Co. (CSPI), μέρος του ομίλου CSSC Power.

Στο πλαίσιο της έκδοσης της εν λόγω έγκρισης, ο νηογνώμονας πραγματοποίησε την αξιολόγηση του συστήματος βάσει των «Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών για την Έρευνα και την Κατασκευή Χαλύβδινων Πλοίων» καθώς και των «Οδηγιών για Συστήματα Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO₂ Πλοίων». Έχοντας επαληθεύσει τα σχέδια του συστήματος και ολοκληρώσει μια σχετική αξιολόγηση κινδύνων, ο ClassNK εξέδωσε την αρχική έγκριση μετά την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αυτού με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Η ανακοίνωση της εν λόγω έγκρισης έγινε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Gastech 2023.

Πέραν της στροφής στα εναλλακτικά καύσιμα, τελευταία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον στο κομμάτι των τεχνολογιών δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από τα καυσαέρια των πλοίων, ως εναλλακτικός τρόπος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προκειμένου να ενθαρρύνει τις προσπάθειες ανάπτυξης της σχετικής τεχνολογίας, ο νηογνώμονας ClassNK έχει δημοσιεύσει τις «Οδηγίες για Συστήματα Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO₂ σε Πλοία», οι οποίες περιλαμβάνουν τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή των εν λόγω συστημάτων και την εγκατάστασή τους σε πλοία.