Ποιές είναι οι νέες απαιτήσεις του TMSA 3;

0

screenshot

 

Της Μάγδας Δασκάλου
Maritime Advisor Analyst,
Prevention at Sea

 
 

Το 1993 το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ των Πετρελαϊκών Εταιρειών (Oil Companies International Marine Forum – OCIMF) σύστησε το σύστημα της Ανταλλαγής Εκθέσεων Επιθεώρησης Πλοίων (Ship Inspection Report Exchange– SIRE) για να προωθήσει ένα ενιαίο υψηλό πρότυπο κοινών επιθεωρήσεων.

Με την εισαγωγή του, το σύστημα SIRE έχει βοηθήσει:
– Στην καθιέρωση βελτιωμένων λειτουργικών προτύπων και διαδικασιών και σε μειωμένο αριθμό ατυχημάτων.
– Στη μείωση του αριθμού των επανειλημμένων επιθεωρήσεων στο ίδιο σκάφος, μειώνοντας κατά συνέπεια την επιβάρυνση του πληρώματος του πλοίου.
– Στην καλύτερη εκπαίδευση των πληρωμάτων και επομένως και των ικανοτήτων τους.

Ως συνέχεια του συστήματος αυτού, το 2004, ήρθε η Αυτοαξιολόγηση Διαχειριστριών Εταιρειών Δεξαμενοπλοίων (TMSA– Tanker Management and Self-Assessment), η οποία αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία (και όχι υποχρέωση), για την αξιολόγηση του συστήματος διοίκησης των ναυτιλιακών εταιρειών, που αναπτύχθηκε από το Διεθνές Ναυτιλιακό Φόρουμ των Πετρελαϊκών Εταιρειών (OCIMF). Στόχος του είναι η καθιέρωση βελτιωμένων λειτουργικών προτύπων και διαδικασιών αυτή τη φορά μέσα στην ίδια τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το TMSA 3 στις διαχειρίστριες εταιρείες;

Η πρωτοβουλία του συστήματος ποιότητας TMSA παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα στους διαχειριστές δεξαμενοπλοίων που προωθούν την ασφάλεια και την ποιότητα, μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
– Παρέχονται μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης (KPIs), παραθέτοντας παραδείγματα για την ενσωμάτωσή τους καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες.
– Τίθενται στόχοι μέσω των βέλτιστων πρακτικών (best practice), όπως αυτές έχουν καθοριστεί μετά από πολυετή εμπειρία και μελέτη.
– Απευθύνεται ευθέως στην ηγεσία της διαχειρίστριας εταιρείας, μία από τις βασικές αρχές των προτύπων ποιότητας.
– Υποχρεώνει τους διαχειριστές να δημιουργήσουν σημεία αναφοράς και να μετρήσουν τα αποτελέσματα σημαντικών δραστηριοτήτων.
– Κατευθύνει έναν οργανισμό που βασίζεται σε πραγματικές πληροφορίες, σε αποτελέσματα ποσοτικοποιημένα.
– Επιτρέπει σε κάθε μέλος του OCIMF να ναυλώνει τους διαχειριστές εκείνους που υπερτερούν σε πρακτικές ασφαλείας και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, το TMSA συνιστά ένα εργαλείο μεθοδικό, συστηματικό και δομημένο στην προσέγγισή του. Προσφέρει δηλαδή ένα πλαίσιο αξιολόγησης του SMS (Safety Management System) του διαχειριστή ενός πλοίου και του παρέχει οδηγίες (guidelines) προκειμένου να εκπληρώσει τα απαιτούμενα του κάθε παράγοντα (element) που ορίζει. Οι οδηγίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας για τη διοίκηση και το operation των πλοίων.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές της νέας έκδοσης του TMSA;

Με την εισαγωγή του TMSA 3 από τον Ιανουάριο του 2018, οι εταιρείες που το εφαρμόζουν πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Οι κυριότερες αλλαγές παρατίθενται στην παρακάτω λίστα:

– Υπάρχει αναλυτικότερη περιγραφή των βέλτιστων πρακτικών που συμπληρώνει και επεξηγεί τι αναμένεται από κάθε Βασικό Δείκτη Απόδοσης (KPI), ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια,
– Δεν υπάρχει πλέον η επιλογή του «Not Applicable» («Μη εφαρμόσιμο») αναφορικά με κάποιον Βασικό Δείκτη Απόδοσης, καθότι το πρόγραμμα είναι εφαρμόσιμο για όλους τους τύπους και μεγέθη πλοίων και εταιρειών.
– Έχει εγκολπωθεί όλη η νέα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Manila Amendments το the Maritime Labour Convention 2006, του Polar Code και της Ballast Water Management Convention.
– Έχουν αναθεωρηθεί οι Παράγοντες 6 και 6Α – Διαδικασίες Φορτοεκφόρτωσης, Ερματισμού, Καθαρισμού Δεξαμενών, Πετρέλευσης, Προσορμισμού και Αγκυροβόλησης και ο Παράγοντας 10 – Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
– Έχει προστεθεί ένας επιπλέον Παράγοντας – ο Παράγοντας 13, που αφορά στη Θαλάσσια Ασφάλεια.
– 25 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης έχουν μετακινηθεί από υψηλότερο στάδιο σε χαμηλότερο (π.χ. από Στάδιο 4 σε 3, από Στάδιο 3 σε 2, κ.ο.κ.) και έχουν εισαχθεί 85 νέοι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης. Συνολικά υπάρχουν 266 KPIs στο TMSA 3.

Αλλά η πραγματική διαφορά είναι ότι το TMSA 3 κάνει ένα βήμα πιο πέρα, μειώνοντας την επιβάρυνση που επιβάλλεται από τις προκαθορισμένες προσεγγίσεις καθορισμού των επιδόσεων, εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα (Human Element) και προωθώντας ένα σύστημα διαχείρισης ικανοτήτων ως εργαλείο για την αξιολόγηση της ικανότητας του πληρώματος, από τη διαδικασία επιλογής του πληρώματος μέχρι και τις προαγωγές.

Ποιοί τύποι επιθεωρήσεων απαιτούνται να διεξάγονται στα πλοία του στόλου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά και ανεξάρτητες εταιρείες;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στους καινούργιους Δείκτες Απόδοσης περιλαμβάνονται και αυτοί που αναφέρονται σε συγκεκριμένα είδη επιθεωρήσεων, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται στα πλοία του στόλου ανά τακτά χρονικά διαστήματα είτε από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας είτε από ανεξάρτητες εταιρείες. Παρακάτω αναφέρονται οι τύποι των απαιτούμενων επιθεωρήσεων.

– Στο στάδιο 4 του παράγοντα 4 (Element 4 – Vessel Reliability and Maintenance) απαιτείται έλεγχος από έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την παρατήρηση των πρακτικών που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
– Στο στάδιο 4 του παράγοντα 5 (Element 5 – Navigational Safety) απαιτείται ένας ανεξάρτητος έλεγχος πλοήγησης από έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας με κατάλληλα προσόντα και εξειδίκευση, καθώς και ανεξάρτητους ελέγχους.
– Στο στάδιο 4 του παράγοντα 6 (Element 6 – Cargo, Ballast, Tank Cleaning and Bunkering Operations) απαιτείται έλεγχος από έναν αντιπρόσωπο της
– Στο στάδιο 4 του παράγοντα 6A (Element 6A – Mooring and Anchoring Operations) απαιτείται έλεγχος από έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την παρατήρηση όλων των λειτουργιών πρόσδεσης.

Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα στο σύστημα TMSA;

Οι προηγούμενες εκδόσεις του TMSA δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων στις διαχειρίστριες εταιρείες που εστίαζαν κυρίως στον τρόπο διεξαγωγής τους και στον τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας των απαιτήσεων του συστήματος από τον εκάστοτε επιθεωρητή. Η νέα έκδοση του TMSA βοηθάει σημαντικά στην μείωση τέτοιων περιστατικών καθώς οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι πιο λεπτομερής και οι απαιτήσεις είναι πιο ξεκάθαρες και καθορισμένες.

Η Prevention at Sea καλύπτει τις απαιτήσεις κάθε διαχειρίστριας εταιρείας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία, την εφαρμογή καθώς και την αξιολόγηση του συστήματος TMSA. Επιπλέον, το κατάλληλα εκπαιδευμένο δίκτυο επιθεωρητών μπορεί να διεξάγει όλα τα είδη των απαιτούμενων επιθεωρήσεων.