Επαγγελματική Αναγνώριση

Η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος στους επαγγελματίες Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς παραχωρούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Mετά την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος οι Ναυπηγοί Μηχανικοί εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (TEE), είναι ο Ανώτατος Επιστημονικός και Επαγγελματικός Οργανισμός των Μηχανικών και θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους.

Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των Μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και η αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική, και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας. Τα Μέλη του κατατάσσονται ανάλογα με την ειδικότητά τους σε εννέα (9) βασικές ειδικότητες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους – Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων-Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α)
Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82 Α)
Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α)
Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α)
Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α)
– Π.Δ. 404/1995 (ΦΕΚ 228 Α), «Μετονομασία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και καθορισμός ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου του τμήματος.
– Έγγραφο αρ. πρωτ. 8180/1799/22-3-1975 του Υπουργείου Βιομηχανίας, με θέμα: «Άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου κ.λπ. υπό διπλωματούχων αεροναυπηγών».

Χορήγηση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Η διαδικασία χορήγησης της άδειας παρουσιάζεται στα επόμενα, διακριτά (Α) για τους αποφοίτους Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή ισοτίμων του εξωτερικού και (Β) για αυτούς που ζητούν άδεια βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:

Α. Προκειμένου για χορήγηση άδειας επαγγέλματος σε Αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ ή ισοτίμων του εξωτερικού, βάσει Απόφασης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ):
– Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΕΕ.
– Ανακοίνωση από το ΤΕΕ των ημερομηνιών και του περιεχομένου του επόμενου Προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων.
– Συμμετοχή του ενδιαφερομένου στις εξετάσεις, οι οποίες είναι προφορικές.
– Ανακοίνωση από το ΤΕΕ των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
– Εγγραφή στο Μητρώο του ΤΕΕ και χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με αντίστοιχη έναρξη ασφάλισής του στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα (ΕΤΑΑ) από την επόμενη ημέρα εγγραφής του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εάν το αποτέλεσμα των εξετάσεων είναι απορριπτικό για τον ενδιαφερόμενο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στις εξετάσεις του επόμενου προγράμματος (επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα).

Β. Προκειμένου για χορήγηση άδειας επαγγέλματος βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:
– Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ΤΕΕ.
– Εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για λήψη Απόφασης.
– Εγγραφή στο Μητρώο του ΤΕΕ και χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος με αντίστοιχη έναρξη ασφάλισής του στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα (ΕΤΑΑ) από την επόμενη ημέρα εγγραφής του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Δικαιολογητικά

Υποβάλλονται στο ΤΕΕ από τον Υποψήφιο:

Α. Προκειμένου για χορήγηση άδειας επαγγέλματος σε Αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ ή ισοτίμων του εξωτερικού βάσει Απόφασης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ):
1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί.
2. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών ή Δίπλωμα ή Bachelor και Master, ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτησης.
3. Πιστοποιητικό Μαθημάτων (για κάθε έναν από τους παραπάνω τίτλους ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτησης).
4. (Μόνο για τους διπλωματούχους Εξωτερικού): Βεβαίωση ισοτιμίας πρωτότυπη από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή αντίγραφο της Βεβαίωσης επικυρωμένο μόνο από το ΔΟΑΤΑΠ, χορηγούμενο για τις εξετάσεις του ΤΕΕ.
5. Τρεις (3) φωτοτυπίες της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Στρατιωτικής Ταυτότητας.
6. Τέσσερις (4) φωτογραφίες για τους Ναυπηγούς Μηχανικούς.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται, ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνεται ότι, η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο.
8. Περίληψη της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική γλώσσα.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 δηλώνει ότι: «δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι: «Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή/και «Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από ………. έως ………».
10. Συμπληρωμένο το έντυπο Εγγραφής Νέου Μέλους στο Ταμείο Συντάξεων (ΕΤΑΑ).
11. Συμπληρωμένο το έντυπο Εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (My TEE).
12. Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις 29,35 € (ή 9,78 € για κάθε μία από τις τρεις υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου), συν Δικαίωμα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ 20 €, συν Ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €. Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.
17. Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου, ονομαστικής αξίας 30 € εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ΑΦΜ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία). [Σημείωση: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο του ΔΗΜΟΣΙΟΥ].

Β. Προκειμένου για χορήγηση άδειας επαγγέλματος βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:
1. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται ότι επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και να αποκτήσει την Άδεια Άσκηση του Επαγγέλματος του Διπλωματούχου ……. σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).
(τέως Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΣΑΕΙΤΕ).
2. Τίτλος ή Τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νομίμως επικυρωμένος/οι και μεταφρασμένος/οι στην Ελληνική).
3. Πιστοποίηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους-μέλους προέλευσης η οποία να πιστοποιεί:
– ότι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο σπουδών είναι αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
– το επίπεδο του Ιδρύματος αυτού (νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη στην Ελληνική).
4. Πιστοποιητικό Μαθημάτων (για κάθε έναν από τους Τίτλους Σπουδών) από το Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που χορήγησε τον Τίτλο. Στο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να περιέχεται το σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος κατ’ έτος (νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην Ελληνική).
5. Στην περίπτωση που πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενη εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης:
– Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος του ενδιαφερομένου, από το κράτος-μέλος προέλευσης, ή τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνοδευόμενος από βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι ο Τίτλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αντίστοιχος της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ή στην περίπτωση που δεν πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ούτε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση στο κράτος-μέλος προέλευσης:
– Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι στο κράτος προέλευσης το επάγγελμα ή η εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο/η. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει, μέσω ασφαλιστικών εντύπων, ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα επί δύο (2) τουλάχιστον έτη στο διάστημα των δέκα (10) προηγούμενων ετών.
6. Βεβαίωση της εκδούσας την Άδεια ή Βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής, στην οποία να πιστοποιείται – αναγράφεται αναλυτικά το είδος και η έκταση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων ή επαγγέλματος που ο κάτοχός της μπορεί να ασκήσει στο κράτος προέλευσης (δηλαδή, τι επαγγελματικά δικαιώματα έχει, πως και πού μπορεί να απασχοληθεί στο κράτος προέλευσης ο κάτοχος της συγκεκριμένης Άδειας ή Βεβαίωσης).
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008, δηλώνει ότι: «Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.»
8. Προσκόμιση Απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).
9. Δικαίωμα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ 20 €, συν Ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €. Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4%.
10. Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 30 € εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ΑΦΜ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία).

Παρατήρηση:

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη Υπηρεσία/ Φορέα πρέπει να είναι:
– νομίμως επικυρωμένα με σφραγίδα ΑPOSTILE ή θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια Αρχή του Κράτους-Μέλους προέλευσης, και επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από Ελληνική διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή θεωρημένα από διπλωματική Αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και
– μεταφρασμένα στην Ελληνική από την ελληνική διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δικηγορικού Κώδικα (πλην των στοιχείων διαβατηρίου ή της ταυτότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας Αρχής χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα εδώ ή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στα ακόλουθα στοιχεία:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Διεύθυνση: Νίκης 4, 10563 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3291200
Fax: 210.3221772
E-mail: tee@central.tee.gr
Ιστοσελίδα: http://www.tee.gr

Πηγή: ΤΕΕ
Φωτο: DNV GL