Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Οι αλλαγές της Κίνας

0

Του καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Ο τροποποιημένος νόμος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κίνας είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024. Παρέχει θεσμική αναβάθμιση και ενίσχυση όλων των τομέων της πρόληψης και του ελέγχου της ρύπανσης από πλοία στη θάλασσα.

Οι κύριες αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τους διαχειριστές πλοίων που πλέουν από και προς την οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας της Κίνας είναι οι ακόλουθες:

  1. Οι απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος πλοίων (Ballast Water Management Convention – BWM) είναι πλέον νόμος της Δημοκρατίας της Κίνας «για την πρόληψη εισβολής εξωτικών οργανισμών». Σύμφωνα με τη σύμβαση για το έρμα, τα πλοία υποχρεούνται να το αντικαθιστούν σύμφωνα με το «πρότυπο D-1». Πρέπει να πραγματοποιούν αλλαγή του έρματος σε ύδατα τουλάχιστον 200 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά και με βάθος νερού τουλάχιστον 200 μ., ενώ, αν το ταξίδι είναι μικρότερο από 200 ν.μ., η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νερά τουλάχιστον 50 ν.μ. από την πλησιέστερη ξηρά και με βάθος νερού τουλάχιστον 200 μ. Η απόρριψη του έρματος από πλοία πρέπει να αναφέρεται στις τοπικές ναυτιλιακές αρχές δώδεκα ώρες πριν από την απόρριψη. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τα πλοία υποχρεούνται να επεξεργάζονται το έρμα σύμφωνα με το «Πρότυπο D-2». Τα ποντοπόρα πλοία θα φέρουν το Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος, και τέλος το Βιβλίο Έρματος. Τα πλοία που είναι εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης υδάτων έρματος θα πρέπει επίσης να διαθέτουν αντίγραφο του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου Συστήματος Διαχείρισης Έρματος. Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου σχετικά με την απόρριψη έρματος και ιζημάτων επισύρει πρόστιμο μεταξύ 10.000 CNY (γουάν Κίνας) και 200.000 CNY.
  2. Τα πλοία δεν επιτρέπεται να απορρίπτουν παράνομα σκουπίδια, λύματα, ελαιώδη μείγματα, ρυπαντές που περιέχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες, ρύπους, απόβλητα και άλλες επιβλαβείς ουσίες στις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας της Κίνας. Επιβάλλονται υποχρεώσεις στους φορτωτές (Shippers) πριν από την παράδοση του επικίνδυνου για ρύπανση φορτίου επί πλοίου. Ο φορτωτής ενημερώνει με ειλικρίνεια τον διαχειριστή του πλοίου για την επίσημη ονομασία του φορτίου που πρόκειται να μεταφερθεί, τον κίνδυνό του και προστατευτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η τεκμηρίωση, η συσκευασία, η σήμανση και ο ποσοτικός περιορισμός του επικίνδυνου για ρύπανση φορτίου πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν.
  3. Ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός και οι συσκευές που φέρουν τα πλοία (Oil Water Separator, ODM κ.ά.) πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις για την πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να εξετάζονται για πιστοποίηση.
  4. Κατά την εκτέλεση φόρτωσης από πλοίο σε πλοίο (Ship to Ship lightering operation) με υγρά επικίνδυνα φορτία, πρέπει να καταρτίζεται επιχειρησιακό σχέδιο και να υποβάλλεται εκ των προτέρων στην τοπική ναυτιλιακή αρχή για έγκριση και λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης.
  5. Οι διαχειριστές και ο πλοίαρχος οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται κατάλογος επικίνδυνων υλικών στο πλοίο, ο οποίος ενημερώνεται συνεχώς κατά τη διαδικασία χρήσης και συντήρησης. Πριν από τη διάλυση ενός πλοίου, ο κατάλογος πρέπει να παρέχεται εκ των προτέρων σε εταιρείες που ασχολούνται με την υπηρεσία διάλυσης πλοίων.
  6. Τα πλοία ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν στο λιμάνι ενέργεια από την ξηρά που προέρχεται από νέες ή καθαρές πηγές ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα πλοία λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση της ισχύος στην ξηρά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
  7. Το Υπουργείο Μεταφορών (Ministry of Transport) της Δημοκρατίας της Κίνας έχει ιδρύσει περιοχές ελέγχου ρυπογόνων εκπομπών της, όπου τα πλοία που εισέρχονται σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ελέγχου ρύπανσης.

Ο νέος νόμος της Κίνας έχει στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οικοσυστήματος, το οποίο είναι σαφώς παράγοντας επιβίωσης και ανάπτυξης της Κίνας. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η επιμονή της Κίνας στην προστασία των υδάτων της από τους οργανισμούς που μεταφέρονται με το έρμα των πλοίων. Πρέπει όμως οι κινεζικές αρχές να αντιληφθούν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ποντοπόρων πλοίων μεταφοράς χύδην στερεών και υγρών φορτίων προσεγγίζουν την Κίνα για εκφόρτωση των φορτίων τους και συνεπώς δεν απορρίπτουν αλλά παίρνουν έρμα από την Κίνα. Τα μέτρα αφορούν περισσότερο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που προσεγγίζουν την Κίνα για να φορτώσουν και συνεπώς να απορρίψουν έρμα, και αυτό σε μικρές ποσότητες. Επομένως, οι έλεγχοι πρέπει να εστιάζονται στα πλοία που δυνητικά μπορούν να μεταφέρουν εξωτικούς οργανισμούς στα νερά της Κίνας. Η μεγάλη καινοτομία στον νόμο είναι η δυνατότητα χρήσης ενέργειας από την ξηρά κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, όπου είναι εφικτή. Εδώ, μια πρόταση είναι η επιβράβευση των πλοίων που χρησιμοποιούν το σύστημα με μείωση των λιμενικών τελών, πέρα από τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Τέλος, ο νέος νόμος δείχνει να είναι στη σωστή κατεύθυνση, μένει όμως να δούμε και την αποτελεσματικότητά του στην πράξη.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Το τεύχος Μαρτίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών μπορείτε να το βρείτε εδώ.