Εγγραφή σπουδαστών στο Β’ και Δ’ εξάμηνο

0

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δίνεται το δικαίωμα, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στους σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και επόμενα, να εγγραφούν στο Β’ και Δ’ διδακτικό εξάμηνο, ανεξαρτήτως της διάρκειας των Α’ και Β’ εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, κατ’ εξαίρεση των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Εκπαίδευσης ΑΕΝ. Επίσης με την ίδια Απόφαση, εγκρίνεται η εγγραφή σπουδαστών στα οικεία διδακτικά εξάμηνα, πέραν του χρονικού ορίου των πέντε ημερών από την έναρξή τους, που προβλέπεται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης ΑΕΝ, λόγω αντικειμενικών δυσχερειών αποναυτολόγησής τους.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο 2015-2016 εγγράφονται κατ’εξαίρεση:

α) Στο Β’ διδακτικό εξάμηνο όλοι οι σπουδαστές , οι οποίοι φοίτησαν στο Α’ διδακτικό εξάμηνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και επόμενα, ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

β) Στο Δ’ διδακτικό εξάμηνο όλοι οι σπουδαστές, οι οποίοι φοίτησαν στο Β’ και Γ’ διδακτικό εξάμηνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και επόμενα, ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.

γ) Στα διδακτικά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 πέραν των πέντε εργασίμων ημερών, μετά την έναρξη των διδακτικών εξαμήνων, των σπουδαστών, οι οποίοι ήταν ναυτολογημένοι για εκπαιδευτικά ταξίδια και υπέβαλαν εκπροθέσμως αίτηση εγγραφής.

Απουσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο ναυτολόγησης και μέχρι την υποβολή της αίτησης εγγραφής, λαμβάνονται υπόψη καταγραφόμενες μειωμένες κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).