EMSA: Οι προτεραιότητες για την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

0

H Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Αντιπροσωπεία για την Ασφάλεια (European Maritime Safety Agency – EMSA) εξέδωσε τις στρατηγικές προτεραιότητές της για το 2024 (EMSA Outlook 2024), διαρθρωμένες γύρω από επτά θεματικές ενότητες, οι οποίες δίνουν μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα, στην επιτήρηση, στην ασφάλεια και την προστασία (safety & security), στην απλοποίηση, στην επιτήρηση, στην ψηφιοποίηση, στην τεχνική βοήθεια και στη στρατηγική υποστήριξη, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση των σχετικών θαλάσσιων προκλήσεων.

Αυτό το στρατηγικό πλαίσιο καθοδηγεί τις επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της EMSA. Κάθε κεφάλαιο παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσπαθειών της σε αυτούς τους τομείς. Περιληπτικά, οι στόχοι της EMSA για το 2024, σύμφωνα με την παραπάνω έκδοση, είναι:

Βιωσιμότητα

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η EMSA θα παρέχει υποστήριξη στην εφαρμογή των μέτρων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως το πακέτο «Fit for 55», που αναφέρεται στον στόχο της ΕΕ για μείωση των καθαρών εκπομπών GHG κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρόταση Fuel EU Maritime, την επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ στις θαλάσσιες μεταφορές και την αναθεώρηση του Κανονισμού Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων. Η EMSA θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη οποιωνδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλιών για πιο πράσινη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης της ΕΕ για τη βιώσιμη θαλάσσια χρηματοδότηση.

Επιτήρηση

Στον τομέα της επιτήρησης, οι εθνικές αρχές που εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακής στα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ θα συνεχίσουν να επωφελούνται από τις καινοτόμες υπηρεσίες θαλάσσιας επιτήρησης που έχει αναπτύξει και θα συνεχίσει να αναπτύσσει ο EMSA. Αυτές συμπληρώνουν τις δυνατότητες επιτήρησης που επιτυγχάνονται με πιο παραδοσιακά μέσα (επίγεια AIS, επανδρωμένα και μη αεροσκάφη και περιπολικά σκάφη).

Ασφάλεια και προστασία

Η EMSA είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας και στην ποιότητα του θαλάσσιου εξοπλισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα:

  • Το 2024, έμφαση θα δοθεί στην ασφάλεια των καινοτόμων εξελίξεων, όπως οι καθαρότερες μέθοδοι πρόωσης και τα αυτόνομα πλοία (MASS).
  • Η EMSA θα συντονίσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στη χρήση της αμμωνίας και του υδρογόνου
  • Βελτίωση του EQUASIS.
  • Θα διεξαχθεί νέα μελέτη για την ταυτοποίηση ειδικών απαιτήσεων στην εκπαίδευση των ναυτικών σε πλοία που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα.
  • Θα δημοσιευτεί στατιστική ανασκόπηση ως προς τον αριθμό των ναυτικών που κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μέσω πληροφοριών που κωδικοποιούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα STCW.
  • Περαιτέρω τεχνική βοήθεια για ναυτικά ατυχήματα συμβάλλει στην αύξηση του συνολικού επιπέδου στη θαλάσσια ασφάλεια στην Ευρώπη, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών που προκύπτουν στην απώλεια ζωών, στην απώλεια πλοίων και στη θαλάσσια ρύπανση.

Απλοποίηση

Η EMSA υποστηρίζει μεγαλύτερη απλοποίηση μέσω μιας ποικιλίας ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Οι προσπάθειες το 2024 θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, τον εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων και την περαιτέρω προώθηση της ψηφιοποίησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η ποιότητα των πληροφοριών για τα πλοία είναι ζωτικής σημασίας για τις ναυτιλιακές ψηφιακές υπηρεσίες. Ο EMSA θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή και στη δοκιμή του συστήματος SafeSeaNet, με έμφαση στην έκδοση 5 το 2024.

Το SafeSeaNet θα υποβληθεί επίσης σε περαιτέρω αναβαθμίσεις για να προσφέρει υπηρεσίες διευκόλυνσης σε παράκτιους σταθμούς για αναφορές από πλοίο σε ακτή.

Οι Ολοκληρωμένες Ναυτιλιακές Υπηρεσίες (Integrated Maritime Services – IMS) θα συνεχίσουν να βελτιώνονται με λειτουργίες, σύνολα δεδομένων και μεμονωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις. Η συνεργασία μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, υβριδικής εκπαίδευσης και της Ακαδημίας EMSA θα οδηγήσει σε περαιτέρω εξελίξεις το 2024.

Τεχνική βοήθεια

Οι επισκέψεις και οι επιθεωρήσεις της EMSA εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας, μέσω του εντοπισμού των δυνατών σημείων και των αδυναμιών στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Με τα πορίσματα που προέκυψαν κατά τις επισκέψεις, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκτούν μια σαφή εικόνα για το πού μπορεί να είναι επιθυμητές αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ.

Στρατηγική υποστήριξη

Το τρέχον έτος, η EMSA θα αξιοποιήσει το ποικίλο φάσμα των υπηρεσιών της για να εξασφαλίσει οικονομική αποδοτικότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα, προς όφελος άλλων ενδιαφερομένων της ΕΕ.

Η EMSA παραμένει προσηλωμένη στην παροχή διαφόρων υπηρεσιών μέσω διμερών συμφωνιών συνεργασίας σε φορείς και ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ, με λειτουργίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, υποστηρίζοντας τους πρωταρχικούς στόχους τους. Οι αποδέκτες αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνουν βασικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), οι Ευρωπαϊκές Ναυτικές Δυνάμεις (EUNAVFOR Atalanta και EUNAVFOR Med), η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στην Επιβολή του Νόμου (Europol), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) , το Κέντρο Ναυτικής Ανάλυσης και Επιχειρήσεων-Ναρκωτικών και το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Σύμφωνα με την έκδοση του στρατηγικού σχεδιασμού για το 2024, η EMSA έχει συγκεκριμένους στόχους σε επτά θεματικές ενότητες, όπως περιληπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις παραπάνω ενότητες επίσης ξεχωρίζουν οι στόχοι για τη βιωσιμότητα με την προσπάθεια της πράσινης ναυτιλίας που αποτελεί κοινό στόχο και στα πεδία της επιτήρησης της ασφάλειας και της τεχνικής βοήθειας. Η εκπαίδευση και ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκονται στα πεδία της ασφάλειας και της απλοποίησης. Στη στρατηγική υποστήριξη, τέλος, βρίσκεται το ερευνητικό κομμάτι με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στις θεσμικές τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μένει να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Το τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 μπορείτε να το βρείτε εδώ.