Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις μαγνητικές πυξίδες

0

Η μαγνητική πυξίδα είναι το βασικότερο όργανο πλοήγησης του πλοίου. Όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέσα είναι ναυτιλιακά βοηθήματα. Πιο συγκεκριμένα:

·         Η λειτουργία της δεν αποτελεί συνάρτηση της διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ισχύος στο πλοίο και θα σταματήσει να λειτουργεί μόνο εάν προκύψει φυσική καταστροφή του μηχανισμού της.

·         Εμφανίζει σπάνια βλάβες, ακόμα και σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες πλου.

·         Αποτελεί απλή κατασκευή και μικρού κόστους σε ό,τι αφορά την απόκτηση και τη συντήρηση.

Η τεχνολογική πρόοδος έχει συμβάλει στη βελτίωση των μαγνητικών πυξίδων. Πιο συγκεκριμένα:

·         Στον μηχανισμό αναρτήσεως ώστε να τηρείται σε οριζόντια θέση.

·         Στην τεχνολογία της λεκάνης και του υγρού αποσβέσεως για τη βέλτιστη απόσβεση των κραδασμών που δημιουργούνται κατά τον πλου.

·         Στις διατάξεις αντισταθμίσεως των μεταλλικών κατασκευών, λόγω των μεταλλικών κατασκευών των πλοίων.

·         Στο σύστημα εξουδετερώσεως συστολής/διαστολής, λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας, ώστε η λεκάνη να είναι πάντοτε πλήρης.

Μια τυπική μαγνητική πυξίδα αποτελείται από:

·         Το σύστημα μαγνητών, που μέσω της επιδράσεως του μαγνητικού πεδίου της Γης δημιουργούν την ιθύνουσα δύναμη της πυξίδας.

·         Το ανεμολόγιο, το οποίο είναι τοποθετημένο επί των μαγνητών και έχει υποδιαιρέσεις σε μοίρες από 000° έως 360°.

·         Τη λεκάνη, που περιλαμβάνει: τον πόλο στηρίξεως του συστήματος των μαγνητών, το υγρό αποσβέσεως, την γραμμή πλώρης στον πλωτήρα και το σύστημα εξουδετέρωσης συστολής και διαστολής.

Προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα η πληροφορία της πορείας που παρέχει η μαγνητική πυξίδα, τα σύγχρονα πλοία διαθέτουν έναν μαγνητικό αισθητήρα, ώστε να μεταδοθεί το ηλεκτρικό σήμα στη μονάδα επεξεργασίας σήματος και το σήμα να μεταδοθεί σε ψηφιακό. Όπως είναι φυσικό, η μαγνητική πυξίδα υποδεικνύει τον μαγνητικό αντί του αληθούς βορρά. Η μεταξύ τους διαφορά ονομάζεται απόκλιση (variation) και είναι διαφορετική για κάθε περιοχή της Γης. Οι τιμές της αποκλίσεως είναι γνωστές και μπορούν να εισαχθούν σε αντίστοιχη βάση δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η μαγνητική πυξίδα συμπληρώνει τη γυροσκοπική πυξίδα του πλοίου και αποτελεί μέρος του απαραίτητου εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέτει κάθε γέφυρα του πλοίου.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2016.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.