Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις απεικονιζόμενες χαρτογραφικές πληροφορίες στο ECDIS

0

Μια βασική δυνατότητα των ECDIS είναι η απεικόνιση των περιεχομένων των SENC (System Electronic Navigational Chart) σε τρία διακριτά επίπεδα λεπτομέρειας, τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω τρεις καταστάσεις απεικονίσεως (display modes):

• Βασική απεικόνιση (Base display): Κατά τη λειτουργία του ECDIS, στη συγκεκριμένη κατάσταση απεικονίζεται ο ελάχιστος επιτρεπόμενος όγκος πληροφοριών. Στη συγκεκριμένη κατάσταση δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αφαιρέσει από την οθόνη οποιαδήποτε πληροφορία. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν την ακτογραμμή, την ισοβαθή ασφαλείας (επιλέγεται από τον χρήστη μεταξύ των ισοβαθών που περιέχονται στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες του συστήματος ECDIS). Επίσης, απεικονίζονται οι ενδείξεις μεμονωμένων υποθαλάσσιων κινδύνων με βάθη μικρότερα από την ισοβαθή ασφαλείας. Τέλος, απεικονίζονται ενδείξεις μεμονωμένων επιφανειακών κινδύνων, όπως γέφυρες, εναέρια καλώδια, συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενδείξεις κλίμακας και αποστάσεως.

• Συνήθης απεικόνιση (Standard display): Αποτελεί την προεπιλεγμένη απεικόνιση που εμφανίζεται στη λειτουργία του ECDIS, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με την εκκίνηση. Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες της βασικής απεικονίσεως και επιπρόσθετα ναυτιλιακές σημάνσεις φανών, σημαντήρων, όρια διαύλων, καταφανή αντικείμενα που εντοπίζονται από το ραντάρ, απαγορευμένες περιοχές που διέπονται από περιορισμούς και όρια αλλαγής κλίμακας χάρτη.

• Απεικόνιση άλλων πληροφοριών (Other display): Εκτός από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις βασική απεικόνιση και στη συνήθη απεικόνιση, ο ναυτιλλόμενος έχει την επιλογή να απεικονίσει στην οθόνη του ECDIS όσες υπόλοιπες πληροφορίες του SENC κρίνει κατά περίπτωση αναγκαίες ή χρήσιμες. Οι πληροφορίες που μπορεί να επιλέξει περιλαμβάνουν: μεμονωμένα βάθη, υποβρύχια καλώδια, περιγραφή μεμονωμένων κινδύνων και ναυτιλιακών σημάνσεων, ημερομηνία έκδοσης ηλεκτρονικού ναυτικού χάρτη, γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, μαγνητική απόκλιση, ενδείξεις μονάδων μετρήσεων βαθμών και υψομέτρων, δίκτυο μεσημβρινών και παραλλήλων και τοπωνύμια.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης του ECDIS οφείλει να γνωρίζει τους περιορισμούς στην επιλογή της επιθυμητής απεικόνισης και να συμμορφώνεται με τις ρυθμίσεις και τις επιλογές που ορίζει το εκάστοτε SMS της εταιρείας σχετικά με τις ρυθμίσεις του ECDIS. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη χρήση του ECDIS, π.χ. αν πρόκειται για ναυσιπλοΐα ή για το σχέδιο ταξιδιού (passage planning), ο χρήστης θα πρέπει να έχει επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύμφωνα με το SMS της εταιρείας.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2016.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.