Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χάραξη του Ημερολογίου Γέφυρας

0

Κάθε Ημερολόγιο Γέφυρας (Η.Γ.) περιλαμβάνει ένα σύνολο εγγράφων και στοιχείων για τη χάραξή του από τους αξιωματικούς φυλακής και τον πλοίαρχο. Πιο συγκεκριμένα, στο ελληνικό Η.Γ. διακρίνονται οι παρακάτω χαράξεις:

·  Στην ένδειξη «Πλοίο» (VESSEL) αναγράφεται με κεφαλαία το όνομα του πλοίου, καθώς και τα αρχικά γράμματα που χαρακτηρίζουν τον τύπο του (M/T).

·  Στην ένδειξη «Ταξίδι» (VOYAGE) ο πλοίαρχος αναγράφει τον αριθμό ταξιδιού που εκτελεί το πλοίο του και το ταξίδι από το λιμάνι αναχωρήσεως προς το λιμάνι προορισμού του (ROTTERDAM TO PIRAEUS). Αν το πλοίο βρίσκεται σε κάποιο λιμάνι, τότε αναγράφεται μόνο το όνομα του εκάστοτε λιμανιού.

·  Στην ένδειξη «Ημερομηνία» (DATE), ο πλοίαρχος πρέπει να αναγράφει την ημέρα ονομαστικά και αριθμητικά, τον μήνα και το έτος.

·  Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η ώρα (TIME) σε εικοσιτετράωρη κλίμακα και πάντοτε σε τοπική ώρα.

·  Στη δεύτερη στήλη, όπου αναγράφεται το δρομόμετρο (LOG), αναγράφεται η ένδειξη του δρομομέτρου κατά τη λήξη κάθε φυλακής και όχι ο αριθμός των ναυτικών μιλίων που διανύθηκαν κατά τη διάρκειά της.

·  Στην τρίτη στήλη αναγράφεται η πορεία (COURSE) που ακολουθεί το πλοίο κατά τη διάρκεια ταξιδιών, πάντοτε σε μοίρες με τριψήφιο αριθμό βάσει της κλίμακας των 360 μοιρών. Χωρίζεται σε τρεις στήλες: Αληθής πορεία (TRUE), Πορεία γυροπυξίδας (GYRO) και Ευθυντηρία ή μαγνητική πορεία (MAGNETIC).

·  Στην τέταρτη στήλη, που φέρει την ονομασία «Παραλλαγή Ευθυντηρίας» (ERROR), αναγράφεται η παραλλαγή της μαγνητικής πυξίδας που αναφέρεται και προηγουμένως.

·  Στην πέμπτη στήλη υπάρχουν δύο μικρότερες στήλες που αφορούν τον άνεμο, όπου αναφέρεται η διεύθυνση (DIRECTION) και η ένταση (FORCE) του ανέμου, σύμφωνα με την κλίμακα Μποφόρ (BEAUFORT SCALE).

·  Στην έκτη στήλη με την ονομασία «Βαρόμετρο» (BARO) αναγράφεται σε χιλιοστόβαρα (MILIBARS), με έναν τριψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό, η ένδειξη του βαρόμετρου.

·  Στην έβδομη στήλη αναγράφονται με συντομία και ακρίβεια τα συμβάντα (REMARKS) κατά την ώρα ή τη φυλακή που μνημονεύεται. Σε αυτή τη στήλη αναγράφονται γεγονότα, μετεωρολογικές παρατηρήσεις και διάφορα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

·  Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας υπάρχει ένας ειδικός χώρος όπου συμπληρώνονται κάποια επιπλέον στοιχεία σχετικά με το ταξίδι του πλοίου. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μεσημέρι ο πλοίαρχος υποχρεούται να υπολογίζει το μεσημβρινό στίγμα (NOON POSITION), τη μέση αληθή πλεύση (COURSE OVER GROUND), το διάστημα που διανύθηκε σε ναυτικά μίλια (DISTANCE), τη διάρκεια ταξιδιού (STEAMING TIME) και τη μέση ταχύτητα του πλοίου κατά το εικοσιτετράωρο (AVERAGE SPEED).

·  Στον χώρο με την ονομασία «Νερό σε Διπύθμενα» (WATER IN DOUBLE BOTTOM) αναγράφονται κάθετα οι αριθμοί των διπύθμενων δεξαμενών έρματος και αναλυτικά η περιεκτικότητά τους σε νερό.

·         Στο τελευταίο χώρο με την ονομασία «Νερό Υδροσυλλεκτών» (WATER IN BILGES) αναγράφονται κάθετα οι αριθμοί των κυτών και η ποσότητα του νερού που περιέχουν.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, Γ’ έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2017, σελ. 141-142.

Το βιβλίο Επικοινωνία Πλοιάρχου, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.