Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα πιστοποιητικά των πλοίων

0

Τα πλοία, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής τους, το φορτίο που μεταφέρουν, τη χωρητικότητά τους και τα ταξίδια που πραγματοποιούν, είναι υποχρεωμένα να εφοδιάζονται με συγκεκριμένα πιστοποιητικά, σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία. Τα πιστοποιητικά διακρίνονται ανάλογα με τον τομέα που καλύπτουν, τη διάρκεια ισχύος τους, την αποδοχή τους (εθνική ή διεθνής) ή τον τύπο του πλοίου. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι καθορισμένη και συνήθως υπάρχει μια μικρή παράταση μηνών εάν το πλοίο δεν βρίσκεται σε κατάλληλο μέρος για επιθεώρηση.

Δέκα από τα βασικότερα πιστοποιητικά που συναντώνται στα πλοία είναι τα παρακάτω:

·         Διεθνές πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως (International load line Certificate): Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από επιθεώρηση και έχει διάρκεια ισχύος πέντε ετών, με την υποχρέωση ετήσιας θεωρήσεως. Αφορά τη συμμόρφωση του πλοίου με τους κανονισμούς που ορίζει η  διεθνής σύμβαση επί των γραμμών φορτώσεως.

·         Διεθνές πιστοποιητικό καταμετρήσεως (International tonnage certificate): Το συγκεκριμένο ναυτιλιακό έγγραφο αποδεικνύει τις διαστάσεις του πλοίου, τη χωρητικότητά του, το είδος και την ισχύ των μηχανών του και εκδίδεται από την Αρχή νηολογήσεώς του. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως εμφανίζουν χωρητικότητες σε GRT ή GT και NRT ή NT και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

·         Πιστοποιητικό ασφάλειας κατασκευής φορτηγών πλοίων (Cargo ship safety construction certificate): Το συγκεκριμένο ναυτιλιακό έγγραφο επιβάλλεται από τις απαιτήσεις της SOLAS και εκδίδεται κατόπιν αρχικής επιθεωρήσεως. Η διάρκεια ισχύος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη με ετήσια επιθεώρηση .

·         Πιστοποιητικό ασφάλειας εξαρτισμού φορτηγών πλοίων (Cargo ship safety construction certificate): Το συγκεκριμένο έγγραφο υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις της SOLAS και εκδίδεται κατόπιν αρχικής επιθεωρήσεως. Η διάρκεια ισχύος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη με ετήσια επιθεώρηση.

·         Πιστοποιητικό ασφάλειας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγών πλοίων (Cargo ship safety radio certificate): Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πηγάζει από τις απαιτήσεις της SOLAS και εκδίδεται κατόπιν αρχικής  επιθεωρήσεως. Η διάρκεια ισχύος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη με ετήσια επιθεώρηση . Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται σε φορτηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες με χωρητικότητα πάνω από 300 ΚΟΧ και σε επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας εφόσον μεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες.

·         Πιστοποιητικό απαλλαγής (Exemption certificate): Εάν σε ένα πλοίο δεν εφαρμόζεται κάποιο πιστοποιητικό ασφάλειας, τότε προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού απαλλαγής.

·         Πιστοποιητικό ασφάλειας επιβατηγών πλοίων (Passenger ship safety certificate): Τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες υποχρεούνται να διαθέτουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο καλύπτει θέματα κατασκευής, ραδιοεπικοινωνίας και εξαρτισμού. Η διάρκεια ισχύος του είναι 12 μήνες.

·         Πιστοποιητικά ασφαλούς συνθέσεως (Safe manning document): Έγγραφο που εκδίδεται από το κράτος της σημαίας, στο οποίο αναφέρεται η ελάχιστη ασφαλής σύνθεση καταστρώματος και μηχανής. Για τον καθορισμό της συνθέσεως και για την έκδοση του εγγράφου λαμβάνονται υπόψη η καταμέτρηση χωρητικότητας του πλοίου, το επίπεδο αυτοματισμού ή μη του μηχανοστασίου, η ύπαρξη εγκαταστάσεως GMDSS και η ύπαρξη ή μη κεντρικού σταθμού φορτοεκφορτώσεως στα δεξαμενόπλοια.

·          Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης για τη μόλυνση από πετρέλαιο (International oil pollution prevention certificate): Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό προκύπτει από τις απαιτήσεις της MARPOL. Εκδίδεται από εθνική αρχή ή νηογνώμονες και η διάρκεια ισχύος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη με ετήσια επιθεώρηση.

·         Πιστοποιητικό μυοκτονίας (Ship sanitation): Τα πλοία είναι υποχρεωμένα να διενεργούν μυοκτονία σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και εκτάκτως, όταν παρουσιάζεται ανάγκη. Η διάρκεια του πιστοποιητικού μυοκτονίας ή του πιστοποιητικού εξαιρέσεως μυοκτονίας είναι 6 μήνες.

Χωρίς τίτλο

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Διεθνείς συμβάσεις, κανονισμοί, κώδικες, Β’ έκδοση, , Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2013, σελ. 169-173.

Το βιβλίο Διεθνείς συμβάσεις, κανονισμοί, κώδικες, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.