Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την οριακή τιμή TLV (Threshold Limit Value) στα πλοία

0

Η εργασία πάνω σε πλοίο συνιστά ένα πολυεπίπεδο επάγγελμα με ιδιαίτερες πτυχές και δυσκολίες.

Δεν είναι μικρή η πιθανότητα οι εργαζόμενοι στα πλοία να εκτεθούν σε περιβάλλον που περιέχει επικίνδυνες ουσίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων, έχουν τεθεί όρια τοξικότητας (TLV) τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του πληρώματος και την ενημέρωση και κατανόηση των εργαζόμενων στο χώρο της ναυτιλίας για τα ασφαλή επίπεδα εργασίας σε στιγμές που παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Τα όρια τοξικότητας TLV αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων και ερμηνεύουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτεθούν χωρίς την μακροχρόνια παρουσίαση προβλημάτων υγείας. Η τιμή των TLV εξαρτάται από τα γνωστά επίπεδα τοξικότητας κάθε επικίνδυνης ουσίας στον άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω όρια τοξικότητας:

TLV-TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average): Η τιμή αυτή αναφέρεται στη μέση τιμή συγκέντρωσης μιας ουσίας κατά την οποία ένας εργαζόμενος είναι ασφαλής να εργαστεί για 8 ώρες τη μέρα και 5 φορές την εβδομάδα.

TLV-STEL (Threshold Limit Value – Short-term Exposure Limit): Η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται στην μέγιστη συγκέντρωση μιας ουσίας στην οποία ένας εργαζόμενος μπορεί να εκτεθεί για χρονική διάρκεια 15 λεπτών, έως 4 φορές την ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά διαλείμματος μεταξύ των περιόδων έκθεσης.

TLV-C (Threshold Limit Value – Ceiling Limit): Η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται σε συγκέντρωση σωματιδίων που δεν πρέπει να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση.

Οι μετρήσεις των τιμών TLV γίνονται σε ppm (parts per million) για αέριες ουσίες και σε mg/m3 (milligram per cubic meter) για ουσίες που αποτελούνται από υποατομικά σωματίδια όπως ο καπνός και η σκόνη. Η χρήση της ορολογίας TLV στα πλοία, έχει μεγάλη σημασία καθώς με τη μέτρηση, καταγραφή και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από την παρουσία επικίνδυνων σωματιδίων στον αέρα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζόμενων στα πλοία.