Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Vessel Experience Factor

0

Το VEF (Vessel Experience Factor) αποτελεί ένα εργαλείο σύγκρισης και αποτύπωσης της ιστορικής διαφοράς των ship figures και shore figures κατά τη φόρτωση σε ένα δεξαμενόπλοιο, που παρατηρήθηκαν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο προηγούμενων ταξιδιών. Το VEF χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της εγκυρότητας και της ακρίβειας της ποσότητας του φορτίου που φορτώνεται από την ξηρά, σύμφωνα με τις μετρήσεις που δίνονται από τους μετρητές στην ξηρά.

Οι πίνακες χωρητικότητας των φορτίων συνήθως υπολογίζονται σύμφωνα με τα σχέδια του πλοίου αντί των πραγματικών διαστάσεων των δεξαμενών. Οι διαστάσεις των δεξαμενών, ανάλογα με τη φόρτωση, παρουσιάζουν αλλοιώσεις (sagging ή hogging) και, ως αποτέλεσμα, κατά τη μέτρηση δείχνουν περισσότερο ή λιγότερο φορτίο από αυτό που πραγματικά έχουν, με αποτέλεσμα αρκετές φορές να εμφανίζονται διαφορές μεταξύ της καταμετρημένης ποσότητας του φορτίου από τις δεξαμενές αποθήκευσης του φορτίου στην ξηρά και των μετρήσεων που γίνονται στις δεξαμενές του πλοίου από το πλήρωμα.

Με τη σύγκριση των παραπάνω μετρήσεων (συνήθως τουλάχιστον των τελευταίων δέκα ταξιδιών/φορτίων) και από τις διαφορές μεταξύ τους, προκύπτει μια αναλογία η οποία προσδιορίζεται ως VEF.

Ως VEF ορίζεται ο λόγος της ποσότητας του φορτίου που μετρήθηκε στο πλοίο (Ship’s figures – SHF) προς την ποσότητα που αναφέρεται στη φορτωτική (Bill of Lading) VEF = SHF/BOL

Η VEF χρησιμοποιείται από τον υποπλοίαρχο για την εκτίμηση της πραγματικής ποσότητας του φορτίου συγκριτικά με το Bill of Lading (φορτωτική), ωστόσο μπορεί να απαιτηθεί και σε πιο συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως π.χ. όταν δεν μπορεί να καταμετρηθεί η ποσότητα του φορτίου από την ξηρά.

Υπάρχουν τρεις εγκεκριμένες μέθοδοι μέτρησης του VEF, που δημοσιεύονται από το API (American Petroleum Institute) και το IP (Institute of Petroleum).

Για τη μέτρηση του VEF απαιτούνται τουλάχιστον πέντε ταξίδια, στα οποία η ποσότητα του φορτίου που έχει φορτωθεί βρίσκεται εντός (0,3%) του μέσου όρου όλων των ταξιδιών. Η ακριβέστερη μέτρηση του VEF περιλαμβάνει είκοσι ταξίδια, εκτός αν το πλοίο είναι νέο και δεν έχει τόσα στο ενεργητικό του. Το VEF εφαρμόζεται στις μετρήσεις του φορτίου από το πλοίο και συγκρίνεται με τις μετρήσεις από την ξηρά, με στόχο να υπάρχει καλύτερη προσέγγιση στην ποσότητα που πράγματι υπάρχει στο πλοίο.

Ορισμένα ταξίδια όπως τα παρακάτω εξαιρούνται από την καταμέτρηση των ταξιδιών στο VEF:

  • Το πρώτο ταξίδι έπειτα από dry dock.
  • Τα STS operations.
  • Ταξίδια στα οποία η φορτωτική βασίζεται μόνο σε μετρήσεις από το πλοίο.
  • Ταξίδια που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από μια ανακατασκευή, η οποία έχει μεταβάλει τη χωρητικότητα μεταφοράς του φορτίου.
  • Ταξίδια στα οποία έχουν φορτωθεί διαφορετικά φορτία παράλληλα ή που έχει φορτωθεί φορτίο με λιγότερη ποσότητα από το 75% της χωρητικότητας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί πως, με την πάροδο του χρόνου, το VEF μπορεί να μεταβληθεί, καθώς οι αλλοιώσεις των διαστάσεων των δεξαμενών μπορεί να είναι μεγαλύτερες, ανάλογα με τη φθορά των ελασμάτων του πλοίου, τα διαφορετικά φορτία που μεταφέρονται, τη συσσώρευση τυχόν υπολειμμάτων στις δεξαμενές και τη μετασκευή των δεξαμενών κατά την προετοιμασία του πλοίου στον δεξαμενισμό.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το VEF μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτό: Sergio Souza/ Pexels