Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον ISPS Code

0

Ο ISPS Code (International Ship and Port Facility) αποτελεί έναν από τους βασικούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια σε ότι αφορά τις εξωτερικές απειλές των πλοίων, των λιμένων, των φορτίων και των ναυτικών. Ο ISPS Code τέθηκε σε εφαρμογή από τον IMO την 1η Ιουλίου 2004, εισάγοντας ένα σύνολο από προληπτικά μέτρα και κανονισμούς, με τους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται οι εμπλεκόμενοι στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως οι αρμόδιες αρχές, οι λιμενικές αρχές, οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα, σε περίπτωση που προκύπτει ζήτημα ασφαλείας.

Για την προστασία των πλοίων, ο ISPS Code εισήγαγε τις έννοιες των SSP (Ship Security Plan), CSO (Company Security Officer), SSO (Ship Security Officer), SSAP (Ship Security Alert System).

Το SSP αποτελεί ένα σχέδιο ασφαλείας του πλοίου, το οποίο περιέχει ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθήσουν το πλήρωμα και οι διαχειριστές σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως όταν το πλοίο βρεθεί σε ενδεχόμενη πειρατεία, όταν μεταφέρει λαθρεπιβάτες, όταν δεχτεί επίθεση από πολεμικά πλοία ή εάν βρεθεί να μεταφέρει εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο CSO είναι ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής διαχειρίστριας εταιρείας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την αναθεώρηση των SSP των πλοίων σύμφωνα με τον ISPS Code.

Ο SSO είναι αξιωματικός του πλοίου και τα καθήκοντα συνήθως αναλαμβάνει ο πλοίαρχος. Ο SSO είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την εφαρμογή του SSP στο πλοίο. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των τακτικών γυμνασίων ασφαλείας (security drills) και την ανάληψη των καθηκόντων του κάθε μέλους του πληρώματος σε έκτακτη κατάσταση, σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζει το SSP.

Το SSAS (Ship Security Alert System) περιλαμβάνει ένα σύνολο εξοπλισμού σε ό,τι αφορά συστήματα επικοινωνίας, όπως κρυμμένοι μηχανισμοί ενημέρωσης των αρχών της σημαίας του πλοίου σε περίπτωση που το πλοίο δεχτεί απειλή, τον μεταλλικό ανιχνευτή, το σύστημα παρακολούθησης τοποθεσίας του πλοίου LRIT (Long Range Identification Tracker).

Από την πλευρά των λιμένων, ο ISPS Code εισήγαγε τις έννοιες του PFSO (Port Facility Security Officer) και PFSP (Port Facility Security Plan).

Ο PFSO αποτελεί στέλεχος που διορίζεται από το κράτος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του PFSP, την τήρηση των επιπέδων ασφαλείας που διέπουν τον λιμένα και τα πλοία που ελλιμενίζονται και την εκτέλεση των αξιολογήσεων ασφαλείας των λιμένων.

Το PFSP περιλαμβάνει ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών που θα πρέπει να τηρούνται στον λιμένα, ανάλογα με τα επίπεδα ασφαλείας, και ένα σύνολο οδηγιών που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση που ο λιμένας έρθει αντιμέτωπος με μια απειλή.