Ασφαλής ναυσιπλοΐα: Τα συστήματα πηδαλιουχίας και το σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

0

Παρόλο που η τεχνολογία των συστημάτων πηδαλιουχίας ενός πλοίου και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξελιχθεί, ο κίνδυνος βλάβης στο σύστημα πηδαλιουχίας, που θα αποτρέψει την ικανότητα ελιγμών του πλοίου, είναι υπαρκτός.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ναυτιλλόμενος καλείται να ανταποκριθεί άμεσα και να ακολουθήσει τις ενέργειες σύμφωνα με το ERP (Emergency Response Plan) της εταιρείας για να επαναφέρει την πηδαλιουχία.

Προτού το σύστημα πηδαλιουχίας ρυθμιστεί στη λειτουργία emergency steering, η οποία πραγματοποιείται τοπικά από έναν χειριστή στο steering gear room, η ομάδα γέφυρας θα πρέπει να επιλέξει τη λειτουργία των υπόλοιπων επιλογών πηδαλιουχίας.

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πως η λειτουργία του αυτόματου πιλότου θα πρέπει να αποφεύγεται όταν το πλοίο πλέει σε θαλάσσιες περιοχές όπου εμφανίζεται συνωστισμός και έντονη κίνηση των πλοίων. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές αυξημένου για τη ναυσιπλοΐα κινδύνου ή σε άλλους κρίσιμους πλόες, όπως σε στενά ή σε προσεγγίσεις λιμένων, καθώς μόνο με τη χειροκίνητη πηδαλιουχία επιτυγχάνεται η άμεση ανταπόκριση του πλοίου στη δυνατότητα για εκτέλεση ελιγμών και για άλλες μανούβρες.

· Εφόσον με τη χειροκίνητη λειτουργία πηδαλιουχίας το πλοίο δεν ανταποκρίνεται, η ομάδα γέφυρας θα πρέπει να επιλέξει τη λειτουργία NFU (Non-Follow-Up), η οποία χρησιμοποιεί ένα εφεδρικό emergency σύστημα πηδαλιουχίας.

· Εάν με την παραπάνω επιλογή η πηδαλιουχία δεν ανταποκρίνεται, τότε θα πρέπει να δοκιμαστεί το δεύτερο υδραυλικό σύστημα πηδαλιουχίας του πλοίου ‒ System Switch (π.χ. από το σύστημα Νο 1 στο σύστημα Νο 2 ή αντίστροφα).

· Σε περίπτωση που το πλοίο πάλι δεν ανταποκρίνεται στις εντολές πηδαλιουχίας, αυτή θα πρέπει να γίνει τοπικά από το steering gear room από έναν χειριστή.

Για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήματος πηδαλιουχίας, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει στα Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης των πλοίων (SMS) checklists και διαδικασίες. Ενδεικτικά, πριν από τον απόπλου ή τον κατάπλου του πλοίου εντός του χρονικού περιθωρίου των 12 ωρών ή πριν από τη ναυσιπλοΐα του πλοίου σε κρίσιμους πλόες, η ομάδα στη γέφυρα, σε συνεννόηση με την ομάδα στη μηχανή, πραγματοποιούν έλεγχο όλων των συστημάτων πηδαλιουχίας. Επίσης, η διαδικασία του emergency steering περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα γυμνασίων (drill schedule) του πλοίου και πρέπει να επαναλαμβάνεται εντός δύο μηνών. Τέλος, για τη διευκόλυνση της ομάδας στη γέφυρα προτείνεται η τοποθέτηση εντύπου οδηγιών πλησίον του τιμονιού στη γέφυρα σχετικά με τη σειρά των ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθούν και τις ρυθμίσεις των συστημάτων πηδαλιουχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο του UK P&I: