Η αμμωνία ως ναυτιλιακό καύσιμο

0

Tου καπτ. Γ. Γεωργούλη

Η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει προκλήσεις στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή/και επιχειρησιακών πρακτικών, με στόχο τη συμμόρφωση με τους όλο και πιο αυστηρούς διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς που στοχεύουν στη μείωση εκπομπών των οξειδίων του θείου (SOx), των οξειδίων του αζώτου (NOx), των αιωρούμενων σωματιδίων (PM) και των αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία. Οι κανονισμοί που εισήγαγαν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλοι έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση αυτών των εκπομπών από πλοία.

Η αμμωνία (NH3) αναγνωρίστηκε ως καύσιμο μηδενικού άνθρακα που μπορεί να εισέλθει στην παγκόσμια αγορά σχετικά γρήγορα και να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (decarbonization) για το 2050 που έθεσε ο ΙΜΟ. Η αμμωνία προσφέρει στους ιδιοκτήτες πλοίων και στους διαχειριστές ένα προφίλ μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ανεξάρτητα από την πηγή του καυσίμου. Η αμμωνία δημιουργείται συνήθως συνδυάζοντας άτομα αζώτου και υδρογόνου. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές από την παραγωγή του υδρογόνου ως πρώτης ύλης και οι εκπομπές που προκύπτουν από τη σύνθεση της αμμωνίας πρέπει να θεωρούνται μέρος των εκπομπών κύκλου ζωής καυσίμου αμμωνίας.

Η αμμωνία στο σύνολο, από την παραγωγή και την καύση της, είναι ακόμα λιγότερο φιλική στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και από το καθαρό υδρογόνο στο στάδιο της παραγωγής, ενώ είναι το ίδιο φιλική στο στάδιο της καύσης.

Πηγή: American Bureau of Shipping

Πηγή: American Bureau of Shipping

Παρά την τοξικότητα και τις αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού, κινητήρες αμμωνίας έχουν αναπτυχθεί και στο παρελθόν και σήμερα οι μηχανές των πλοίων αναπτύσσονται επί του παρόντος εφαρμόζοντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες διπλού καυσίμου (DF) για την αμμωνία.

Σχέδια για πλοία τροφοδοσίας με αμμωνία παρουσιάστηκαν επίσης από κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν σχεδιαστές, νηογνώμονες και ναυπηγεία. Η αμμωνία έχει καλύτερες προδιαγραφές σε όρους μείωσης αέριων ρύπων απ’ ό,τι τα περισσότερα από τα άλλα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το φυσικό αέριο, η πυρηνική ενέργεια και η βιομάζα. Είναι ένα καύσιμο που βρίσκεται σε παγκόσμια κλίμακα και υπάρχουν σήμερα πολλοί μικρότεροι μεταφορείς φυσικού αερίου που μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες παροχής αμμωνίας ως καυσίμου στα πλοία.

Ωστόσο, για να γίνει η αμμωνία εμπορικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιλογή καυσίμου, θα πρέπει να κατασκευαστεί ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη υποδομή από την πλευρά της προσφοράς και να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν αυστηροί νέοι κανονισμοί ασφαλείας.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, τεύχος Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2021, σελίδα 123