ΥΝΑΝΠ: Νέος διαγωνισμός για θέσεις Αρχιπλοηγών-Πλοηγών

0

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για την πλήρωση εννέα κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι οι εξής:

 • 5 θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
 • 1 θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
 • 1 θέση για το Πλοηγικό Σταθμό Βόλου
 • 2 θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Γενικά προσόντα διορισμού

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ. Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 2. Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών.
 3. Να έχουν την υγεία, φυσική καταλληλότητα και λειτουργικότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των ιδιαίτερων καθηκόντων της θέσης που προκηρύσσεται, που θα πιστοποιηθεί μετά από
  εξέτασή τους από την Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
 5. Να μην έχουν καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος.
 6. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή.
 7. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα.
 8. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
 9. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 10. Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα.
 11. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ / ΑΠΕ-ΜΠΕ