Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διανομή και την ενημέρωση των ENC

0

Οι ηλεκτρονικοί ναυτιλιακοί χάρτες ENC (Electronic Navigational Charts) κατασκευάζονται από τις υδρογραφικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών σε περιοχές που ορίζονται από δύο μεσημβρινούς και δύο παραλλήλους, οι οποίες ονομάζονται φατνία για καθεμία από τις έξι κατηγορίες χρήσεως (overview, general, coastal, approach, harbor, berthing). Για τη διανομή των ENC στους χρήστες, ο IHO (International Hydrographic Organization) έχει οργανώσει την παγκόσμια βάση δεδομένων ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών (World-wide Electronic Navigational Data Base ‒ WEND), η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες.

Η αποτελεσματική προμήθεια των ENC από τους χρήστες εξασφαλίζεται από τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα διαθέσεως ENC ή αλλιώς RENC (Regional Electronic Chart Coordinating Centers). Τα συγκεκριμένα κέντρα δημιουργούνται με τη συνεργασία ορισμένων υδρογραφικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δημιουργίας της παγκόσμιας βάσεως δεδομένων ηλεκτρονικών ναυτιλιακών χαρτών (World-wide Electronic Navigational Data Base ‒ WEND) του IHO.

Η κατασκευή των ENC εκτελείται από τις αρμόδιες για τη χαρτογράφηση διαφόρων περιοχών παράκτιες χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του IHO ‒συνήθως σύμφωνα με το πρότυπο S-57‒ και με μια διεθνώς αναγνωρισμένη ποιότητα ελέγχου, όπως του προτύπου ISO 9000.

Οι υδρογραφικές υπηρεσίες των διαφόρων χωρών που παράγουν τους ENC αποστέλλουν προς το κατάλληλο RENC τα σχετικά αρχεία σε μορφή S-57 για περαιτέρω διάθεσή τους στους χρήστες.
Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα RENC συγκεντρώνουν για μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, σε μια ενιαία βάση δεδομένων, τους ENC και τα σχετικά αρχεία αναβαθμίσεώς τους από τους εκδότες τους, προβαίνοντας έτσι στη συνεχή ανανέωση των στοιχείων και στη διάθεση και την πώλησή τους στους ναυτιλλομένους.

Ένα από τα κυριότερα RENC που λειτουργούν είναι το περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διαθέσεως ENC (PRIMAR), το πρώτο RENC που δημιουργήθηκε διεθνώς, με αρχική συμμετοχή υδρογραφικών υπηρεσιών από την περιοχή της βόρειας Ευρώπης, το οποίο εδρεύει στη Νορβηγία. Επίσης, το περιφερειακό Συντονιστικό Κέντρο Διαθέσεως ENC (IC-ENC) έχει δύο έδρες, μία στο Ηνωμένο Βασίλειο (British Admiralty) και μία στην Αυστραλία.