Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων

0

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του προσκαλεί Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

 • Επιχειρησιακή ευελιξία, κεφαλαιακή διάρθρωση και συγκρούσεις αντιπροσώπευσης στη ναυτιλία/ Operational flexibility, capital structure and agency conflicts in the shipping industry /Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 • Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση (ESG) στη ναυτιλία: επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική πληροφόρηση/ Environment, society and governance (ESG) in the shipping industry: implications for accounting information and financial analysis /Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 • Artificial intelligence for maritime data analytics /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Artificial intelligence for autonomous vessels /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Systems’ safety and performance in shipping: the role of employee voice and silence /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Hands-on management and company performance in shipping /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Employee motivation in organizations with dual human resource management systems /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Pools strategies leading to consolidation /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Ενίσχυση ποικιλομορφίας και συμπερίληψης στη ναυτιλιακή βιομηχανία: πρακτικές, οφέλη και προκλήσεις/Promoting diversity and inclusion in the maritime industry: practices, benefits and challenges / Εκπόνηση στην ελληνική/αγγλική γλώσσα
 • Soft management practices and skills for improving safety and sustainability in the maritime industry / Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Vessel performance optimization under ESG principles /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Charter party performance optimization under uncertainty/Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Digital business applications in shipping management /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Spare part management optimization in shipping /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Ανάλυση συμπεριφοράς κόστους στις ναυτιλιακές εταιρείες /Εκπόνηση στην ελληνική γλώσσα European Port policy /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Labour and industrial relations in seaports /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Cruise ports organisation /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Ports and stakeholders relations /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Sustainability resilience in cruise industry /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Sustainability resilience in the maritime Industry /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Co- Value creation and relationships among chain members in maritime (local communities, investors, customers, suppliers e.t.c.) /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Shipping pool operations /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Maritime supplies logistics optimization /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Third-party ship management decision analysis /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Forecasting models in freight and asset markets in shipping /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Forecasting models in commodity and fuel markets /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Blue growth: Economic analysis and prospects in the Mediterranean economies /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Identification of future trends of LNG trade /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Evaluation of disruptions in the cruise industry /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Evaluation of disruptions in the dry bulk shipping /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Green investments in the ferry sector /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Measuring over tourism at Cruise destinations /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • The gender gap in marine industry /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Carbon sequestration in the marine environment /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Linking ecosystem services and the Sustainable Development Goals in Aegean islands /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Climate change adaptation measures in port areas /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Multicriteria model to assess pathways towards the decarbonisation of shipping /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα
 • Life cycle assessment of low and zero emissions solutions for ships /Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα Human Resource Management for shipping 4.0/Εκπόνηση στην αγγλική γλώσσα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/-ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»
 • Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση naf- secr@unipi.gr, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και τον/την προτεινόμενο/-η ως επιβλέποντα/-ουσα της Διδακτορικής Διατριβής

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.)
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ ́όσον υπάρχει).
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Για όσους επιλεγούν κατ ́ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (210 4142175).

Δείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εδώ.

Φωτο: Αρχείου / Isalos.net