Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύστημα πηδαλιουχίας έκτακτης ανάγκης

0

Το σύστημα ελέγχου πηδαλιουχίας έκτακτης ανάγκης αποτελεί τον εφεδρικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια βλάβης του κύριου συστήματος ελέγχου διεύθυνσης πλοίου.

Ο μηχανισμός κίνησης του πηδαλίου αποτελείται από μια ηλεκτροϋδραυλική μονάδα με δύο ή περισσότερους υδραυλικούς κινητήρες, που παρέχουν με πίεση το υδραυλικό έλαιο κατά τη λειτουργία του. Ωστόσο, κατά τη λειτουργία του ενδέχεται να προκύψει αιφνίδια διακοπή στη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου διεύθυνσης από τη γέφυρα λόγω διακοπής ρεύματος ή ηλεκτρικής βλάβης στο σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα την απώλεια της λειτουργίας του τηλεκινητήρα ή του σερβοκινητήρα, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του σήματος από τη γέφυρα στο σύστημα ελέγχου του πηδάλιου. Για την έγκαιρη αντιμετώπιση της ανάγκης ελέγχου της πηδαλιουχίας, χρησιμοποιείται ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα από τον χώρο εγκατάστασης του μηχανισμού πηδαλιουχίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της SOLAS, αναφορικά με το σύστημα πηδαλιουχίας έκτακτης ανάγκης:

Ο ένας από τους κινητήρες υδραυλικού ελαίου θα πρέπει να τροφοδοτείται από τη γεννήτρια έκτακτης ανάγκης απευθείας μέσω του πίνακα διακοπτών έκτακτης ανάγκης.

Στον κινητήρα στον οποίο παρέχεται η ενέργεια από τον πίνακα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού για τη σαφή επικοινωνία για τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω VHF ή τηλεφωνικού συστήματος πλοίου.

Η επιλογή της ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος θα πρέπει να γίνεται είτε αυτόματα είτε με έναν τοπικό διακόπτη στα παλαιότερα συστήματα.

Θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή της χειροκίνητης λειτουργίας και αντίστοιχα η τροφοδότηση με ρεύμα του υδραυλικού κινητήρα έκτακτης ανάγκης.

Για τη διατήρηση της ετοιμότητας του χειροκίνητου συστήματος έκτακτης ανάγκης και την καλή λειτουργία του, αλλά και για την εκπαίδευση του πληρώματος, θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχος ρουτίνας και γυμνάσια ετοιμότητας, οπότε ελέγχονται η καλή λειτουργία του συστήματος και η σωστή επικοινωνία με τη γέφυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ι. Δαγκίνη, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2022, σσ. 138-139.

Το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.