Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου

0

Ως υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου χαρακτηρίζεται γενικά ο χώρος κάτω από την κατώτερη πλατφόρμα του μηχανοστασίου. Ο συγκεκριμένος χώρος αποσκοπεί στη συγκέντρωση και στην απάντληση των υγρών, ανεξάρτητα από τη διαγωγή του πλοίου, και βρίσκεται δεξιά και αριστερά στην πρωριαία πλευρά του μηχανοστασίου, κοντά στα πλευρικά τοιχώματά του, καθώς και στην πρυμνιαία πλευρά του μηχανοστασίου. Στον παραπάνω χώρο διαμορφώνονται φρεάτια μεγαλύτερου βάθους, όπου τα υγρά μπορούν να αντληθούν από σωλήνες βυθισμένους σε αυτά. Σε μικρότερα πλοία, οι σεντίνες συνήθως αποτελούν ενιαίο χώρο, με βαθύτερο σημείο συγκέντρωσης την περιοχή κατά μήκος της τρόπιδας.

Τα υγρά που συγκεντρώνονται στα φρεάτια των σεντινών αντλούνται μέσω δικτύου με εγκατεστημένα φίλτρα και πολλαπλές συνδέσεις, ώστε να επιτυγχάνονται η αναρρόφηση και η κατάθλιψη από τις διάφορες δεξαμενές συγκέντρωσης και επεξεργασίας. Από αυτές τις δεξαμενές συγκέντρωσης με την αντλία και μέσω του διαχωριστή ελαίου-νερού (oily water separator ή bilge water separator), όταν η περιεκτικότητα είναι κάτω από 15 ppm, απορρίπτονται στη θάλασσα, ειδάλλως παραμένουν στο πλοίο για περαιτέρω επεξεργασία ή απόδοση σε εγκαταστάσεις υποδοχής καταλοίπων στην ξηρά. Η αντλία σεντινών μπορεί να κάνει απορρίψεις του καθαρού νερού μέσω του διαχωριστή απευθείας εκτός πλοίου.

Οι δεξαμενές συγκέντρωσης των διαφόρων υγρών που σχετίζονται με τις σεντίνες είναι:

Η κύρια δεξαμενή συγκέντρωσης σεντινών (bilge holding tank), στην οποία μεταφέρονται και αποθηκεύονται οι σεντίνες από το φρεάτιο υδροσυλλεκτών, προκειμένου να απορριφθούν στη θάλασσα μέσω διαχωριστή ελαίου-νερού για να παραδοθούν στην ξηρά.
Η δεξαμενή καθίζησης διαχωρισμού σεντινών (bilge primary tank), στην οποία μεταφέρονται οι σεντίνες ώστε να διαχωριστεί το λάδι με τη βαρύτητα και οποιοδήποτε στρώμα λαδιού σχηματίζεται στην επιφάνεια να αφαιρεθεί.

Η δεξαμενή εξάτμισης σεντινών (bilge evaporation tank), η οποία διατίθεται από κάποια πλοία, με σκοπό να μεταφερθούν σε αυτήν οι σεντίνες και να εξατμιστεί το νερό με θέρμανση από ατμό που διέρχεται σε στοιχείο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Η δεξαμενή αποστράγγισης ψυγείου αέρα (air cooler drain tank), στην οποία συγκεντρώνεται και αποστραγγίζεται όλη η υγρασία από τα ψυγεία του καυσογόνου αέρα της κύριας μηχανής και των ηλεκτρομηχανών. Επειδή αυτό το νερό ενδέχεται να περιέχει μικρή ποσότητα από λιπαντικό, η απόρριψή του στη θάλασσα πραγματοποιείται μέσω του διαχωριστή ελαίου-νερού και οδηγείται στη δεξαμενή εξάτμισης.

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ι. Δαγκίνη, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2022, σσ. 63-65.

Το βιβλίο Ναυτικές μηχανές και μηχανήματα, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.