Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης

0

Το 1993, ο IMO προετοίμασε την καθιέρωση ενός διεθνούς προτύπου για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, το οποίο ονόμασε Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management Code ‒ ISM Code).

Σύμφωνα με τον ISM, κάθε εταιρεία οφείλει:

Να εφαρμόζει ένα δικό της Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety Management System) SMS, το οποίο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις.

Να θεσπίζει μια πολιτική ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, στην οποία να καθορίζεται ρητά με ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι.

Να καταγράφει τις συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού που ασχολείται με τα θέματα ασφαλείας και να τους εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι διαδικασίες που απαιτούνται στον ΚΑΔ θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να καταρτίζονται στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety Management Manual) SMM. Κύριοι στόχοι του ΚΑΔ είναι η πιστοποίηση και η εξασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, η πρόληψη βλάβης στον άνθρωπο και απώλειας ανθρώπινης ζωής, όπως και η αποφυγή ζημιάς στο περιβάλλον και ειδικότερα στο θαλάσσιο. Οι στόχοι της ασφαλούς διαχείρισης της εταιρείας, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι:

Η παροχή ασφαλών πρακτικών λειτουργίας του πλοίου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Η καθιέρωση εξασφαλίσεων έναντι όλων των αναγνωρισμένων κινδύνων.

Η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης ασφαλούς διαχείρισης του προσωπικού της ξηράς και των πλοίων περιλαμβάνει την προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία.

Το SMS μιας εταιρείας θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του πλοίου με τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα πρότυπα και οι οδηγίες που συνιστώνται από τις αρχές, τους γνώμονες και τους διάφορους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.