Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις γενικές προφυλάξεις που λαμβάνονται στα δεξαμενόπλοια

0

Λόγω της φύσης των μεταφερόμενων φορτίων στα δεξαμενόπλοια, το πλήρωμα θα πρέπει να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις, που αφορούν το κάπνισμα, τα σπίρτα ασφαλείας (αυτά που χρειάζονται την ειδική ταινία για ανάφλεξη), την κουζίνα, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τη χρήση εργαλείων και τα «γυμνά φώτα».

Σχετικά με το κάπνισμα και τη χρήση σπίρτων ασφαλείας, όταν ένα δεξαμενόπλοιο βρίσκεται εν πλω, τότε το κάπνισμα επιτρέπεται σε μέρη και σε περιόδους που καθορίζονται από τον πλοίαρχο, πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας. Όταν το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται σε τερματικούς σταθμούς, τότε το κάπνισμα επιτρέπεται αποκλειστικά σε έναν ή δύο χώρους που συμφωνούνται από τον πλοίαρχο/υποπλοίαρχο και τον εκπρόσωπο της ξηράς (loading master), ενώ τοποθετείται η ανάλογη σήμανση στην είσοδο αυτών των χώρων. Το κάπνισμα απαγορεύεται στο κύριο κατάστρωμα και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλοίου όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν αέρια πετρελαίου. Κατά την παραμονή του πλοίου σε τερματικούς σταθμούς, ο πλοίαρχος και ο αντιπρόσωπος του τερματικού σταθμού οφείλουν από κοινού να συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από την τοποθεσία, την κατασκευή και τον εξαερισμό της κουζίνας, καθώς και από την κατάσταση και την καθαριότητα των απορροφητήρων (φίλτρα και αγωγοί).

Όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, όλοι οι φορητοί ηλεκτρικοί εξοπλισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε χώρο μπορεί να υπάρχουν αέρια πετρελαίου, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ως «explosive proof» ή «intrinsically safe» και να εξετάζονται για ελαττώματα. Εξίσου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στα καλώδια, τα οποία απαγορεύονται σε δεξαμενές φορτίου και σε παρακείμενους χώρους και θα πρέπει να περάσουν σε σωλήνες με συγκεκριμένα σημεία ελέγχου (trunks) που κλείνουν αεροστεγώς. Ο σταθερός ηλεκτρικός εξοπλισμός σε επικίνδυνες περιοχές, ακόμα και σε μη εύφλεκτες περιοχές, αποφεύγεται ή απαγορεύεται. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται μόνο η χρήση εγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού (όργανα μέτρησης, walk-in talkie, φωτογραφικές μηχανές, κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται πως ο εξοπλισμός και η καλωδίωση δεν αποτελούν πηγή ανάφλεξης λόγω σπινθήρων.

Τα γυμνά φώτα απαγορεύονται γενικά στο κύριο κατάστρωμα, στο μηχανοστάσιο και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υφίσταται κίνδυνος όταν υπάρχουν αναθυμιάσεις πετρελαίου ή και κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση. Στο δεξαμενόπλοιο, στην περιοχή του χώρου ενδιαιτήσεως, στο σημείο πρόσβασης και στις εξόδους από το πλοίο, θα πρέπει να τοποθετούνται αναρτημένες φορητές και μόνιμες προειδοποιήσεις που απαγορεύουν το κάπνισμα και τη χρήση του «γυμνού φωτός».

Μεταφορά Φορτίων (Γ’ Έκδοση), του Νικολάου Ζυγομαλά, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2021, σελ 175Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων (Γ’ Έκδοση), του Νικολάου Ζυγομαλά, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2021, σελ 175

Το βιβλίο Μεταφορά Φορτίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.