Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας (ΜΕΡΟΣ Β΄)

0

Στο δεύτερο μέρος (δείτε εδώ το πρώτο μέρος) παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ανάλυση ορισμένα κρίσιμα σημεία του IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO SMCP).

  • Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η ορθογραφία μίας ή περισσότερων λέξεων, τότε, σύμφωνα με τον πίνακα του Διεθνούς Ναυτικού Αλφαβήτου (International Maritime Alphabet), κάθε γράμμα συνδέεται με μία λέξη. Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει την παρακάτω μορφή:

Capture1

 

Η χρήση του συγκεκριμένου αλφαβήτου συνήθως εφαρμόζεται στις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες ρουτίνας και distress.

Π.χ. – I am M/V ISALOS and on fire.

-REQUEST; Repeat you name please. / Αίτηση. Επαναλάβετε το όνομά σας, παρακαλώ.

-India Sierra Alfa Lima Oscar Sierra

  • Ανάλογα, οι αριθμοί αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα:

Capture2

  • Η χρήση των Message Markers γίνεται στη ραδιοεπικοινωνία μεταξύ πλοίου-πλοίου και πλοίου-ξηράς. Χρησιμοποιούνται στην αρχή του μηνύματος, ώστε να προσδιορίσουν το είδος και το περιεχόμενό του, και αποτελούνται από τα παρακάτω:

– Instruction ‒ Οδηγία

– Advice ‒ Συμβουλή

– Warning ‒ Προειδοποίηση

– Information ‒ Πληροφορία

– Question ‒ Ερώτηση

– Answer – Απάντηση

– Request ‒ Αίτηση

– Intention – Πρόθεση

Π.χ. ADVICE. Do not overtake the vessel North of you. / Συμβουλή. Μην προσπεράσετε το πλοίο που βρίσκεται βόρεια από εσάς.

  • Οι επικοινωνίες μεταξύ των αξιωματικών και του πληρώματος στον χώρο της γέφυρας και του μηχανοστασίου θα πρέπει να γίνονται ώστε να διασφαλίζεται η σωστή κατανόηση και να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες. Μια συνήθης πρακτική είναι η επικοινωνία κλειστού τύπου (closed loop communication), όπου ο λήπτης του μηνύματος επαναλαμβάνει το μήνυμα του αποστολέα και ο αποστολέας ανταποκρίνεται με «ναι» (ή «όχι»).

Π.χ. Officer on the Watch and Helmsman

– (OOW) Steady as she goes

– (Helmsman) Steady on two-five-zero

– (OOW) Roger

Ορισμένες εντολές στη γέφυρα μεταξύ αξιωματικού φυλακής και πηδαλιούχου:

 

Πίνακς