Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας (ΜΕΡΟΣ Α΄)

0

Οι Τυποποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας ‒ Standard Marine Communication Phrases (SMCP) από τον IMO (International Maritime Organization) αποτελούν σημαντικό μέρος της επικοινωνίας των ναυτικών και των ναυτικών αγγλικών. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του ναυτικού επαγγέλματος, πολλές φορές στο ίδιο πλοίο εργάζονται ναυτικοί από διαφορετικές εθνικότητες. Τυχόν δυσκολία στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών του πληρώματος μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και να θέσει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, το περιβάλλον και το πλοίο.

Με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, ο IMO πρότεινε τη χρήση ενός κοινού συνόλου ναυτικών ορολογιών που θα γινόταν κατανοητό από όλους του ναυτικούς, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Η χρήση των SMCP τέθηκε σε εφαρμογή το 2001 (22nd Assembly 2001) και, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 (STCW), η ικανότητα της κατανόησης και της χρήσης τους αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των αξιωματικών φυλακής πλοίων άνω τον 500 κοχ.

Οι φράσεις IMO SMCP καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τις επικοινωνίες που πραγματοποιούν οι ναυτικοί σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στις επικοινωνίες μεταξύ ξηράς-πλοίου (ή αντίστροφα), πλοίου-πλοίου και στο πλοίο μεταξύ του πληρώματος. Μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων φράσεων και κανόνων επιτυγχάνεται η μείωση της εμφάνισης δυσκολιών στην αποτελεσματική επικοινωνία λόγω των διαφορετικών μητρικών γλωσσών των μελών του πληρώματος από την αγγλική γλώσσα (Language barrier), με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες που μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

Ορισμένες βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τη χρήση των SMCP είναι οι παρακάτω:

  • KISS ‒ Keep it short and simple

Αποφυγή της συχνής χρήσης λέξεων όπως the, a/an, is/are

Π.χ. Do not enter (the) traffic lane

  • Αποφυγή συνώνυμων λέξεων και η χρήση των προτεινόμενων λέξεων από τον IMO

Π.χ. I am going from A to B –> I am proceeding from A to B

I need medical help -> I require medical assistance

Anchoring is allowed -> Anchoring is permitted

  • Αποφυγή της χρήσης συντμήσεων

Π.χ. I’m not under command -> I am not under command

I can’t send pumps -> I cannot send pumps

  • Οι απαντήσεις σε ερωτήσεις να διατυπώνονται στη μορφή Ναι/Όχι

Π.χ. Is the fire under control? -> Yes, fire is under control / No, fire is not under control

  • Κάθε γεγονός να αντιστοιχεί σε μία φράση ή πρόταση

Π.χ. My present course 136 and speed 15 knots and I have 12 persons on board, nobody of them injured and I will let down 2 lifeboats but I will not leave the vessel -> My present course 136 degrees, my speed 15 knots. Number of persons on board 12. No person injured. I will launch 2 lifeboats. I will not abandon vessel.

  • Αποφυγή της χρήσης λέξεων που προκαλούν σύγχυση ή μπορούν να παρερμηνευτούν, όπως can, could, may, might, should, ειδικά σε συνομιλίες στο πλαίσιο του VTS (Vessel Traffic Service)

 

 

Υπέρτιτλος:  Ποιές είναι οι βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τη χρήση των Τυποποιημένων Ναυτικών Φράσεων Επικοινωνίας