Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και λοιπών πιστοποιητικών

0

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου και την Αριθμ. 2233.1-34/20340/2021/29 Μαρτίου 2021, χορηγείται νέα παράταση ισχύος έξι (6) μηνών ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Η παράταση αφορά το σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της STCW 1978 όπως κυρώθηκε από ν. 1314/1983 (Α’2) και πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.09.2021.

Επιπρόσθετα, αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements) υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας της αλλοδαπής αρχής λήγουν αντίστοιχα στο ίδιο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν χωρίς να απαιτείται σχετική καταχώρηση επί του πιστοποιητικού, ούτε την υποβολή αντίστοιχου αιτήματος ή άλλων δικαιολογητικών.