Πώς διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία του ECDIS

0

Όπως και σε κάθε εξοπλισμό, το ECDIS (Electronic Chart Display Information System) της γέφυρας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους αξιωματικούς, καθώς αποτελεί ένα βασικό όργανο ναυσιπλοΐας, στο οποίο απεικονίζονται ηλεκτρονικά οι χάρτες όπου πλέει του πλοίο. Όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες, για να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του, περιλαμβάνουν στα SMS τους ένα σύνολο διαδικασιών, ελέγχων και οδηγιών.

Σχετικά με το software του ECIDS, οι αναβαθμίσεις εκδίδονται από τους κατασκευαστές και εγκαθίστανται στον ετήσιο έλεγχο που πραγματοποιείται από τον τεχνικό που επισκέπτεται το πλοίο. Ωστόσο, συνήθως οι εκδόσεις του λογισμικού βρίσκονται και στη διαθεσιμότητα του πλοιάρχου/αξιωματικών και αν παραστεί ανάγκη, με την καθοδήγηση από το αρμόδιο τμήμα Marine της εταιρείας, μπορούν να εγκατασταθούν.

Σχετικά με το hardware του ECIDS, τυχόν αναβαθμίσεις θα πραγματοποιηθούν έπειτα από οδηγίες από τους κατασκευαστές και με την επίσκεψη εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Οι αξιωματικοί θα πρέπει να φροντίζουν το ECDIS να λειτουργεί στις σωστές συνθήκες περιβάλλοντος ‒ θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικές θερμοκρασίες (θερμές και ψυχρές) και η υπερβολική υγρασία στον χώρο της γέφυρας, καθώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα στον εξοπλισμό της γέφυρας. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον καθαρισμό του εξοπλισμού από σκόνη, κυρίως στην περιοχή των ανεμιστήρων, όπου και θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία.

Η μεγαλύτερη ευθύνη των αξιωματικών και του πλοιάρχου αφορά το data του ECDIS, το όποιο θα πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένο και να ελέγχεται τακτικά για τυχόν ανωμαλίες που μπορεί να φέρει.
Πιο συγκεκριμένα, η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία συνεργάζεται με έναν πάροχο ηλεκτρονικών χαρτών, από όπου προμηθεύεται νέους χάρτες και λαμβάνει τις πιο πρόσφατες διορθώσεις χαρτών (Chart Corrections / Notices To Mariners). Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από τον υπεύθυνο αξιωματικό από τον Η/Υ της γέφυρας και, μέσω του κατάλληλου λογισμικού, προμηθεύεται ηλεκτρονικά τους χάρτες και τυχόν ανανεωμένες εκδόσεις τους και έπειτα με το εγκεκριμένο USB stick θα τους εγκαταστήσει στα ECDIS του πλοίου.
Επίσης παρόμοια είναι και η διαδικασία που ακολουθείται με τα T&P Notices (Temporarily and Preliminary), που εκδίδονται από τις υδρογραφικές υπηρεσίες και περιέχουν πληροφορίες και ενημερώσεις που ισχύουν μόνο για μια σύντομη περίοδο ή που πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα.

Σχετικά με τα Navigational Warnings η διαδικασία λήψης και υποτύπωσης τους στους ηλεκτρονικούς χάρτες του ECDIS είναι ανάλογη των προηγουμένων διαδικασιών, ωστόσο μπορούν επίσης να ληφθούν άμεσα για την παραπλέουσα θαλάσσια περιοχή από τον λοιπό εξοπλισμό της γέφυρας όπως το NAVTEX, το INM-C αλλά και μέσω του διαδικτύου από την κάθε υδρογραφική υπηρεσία προτού το πλοίο εισέλθει σε μια νέα περιοχή.

Τέλος, έπειτα από κάθε update των ηλεκτρονικών χαρτών, ο υπεύθυνος αξιωματικός θα πρέπει να πραγματοποιήσει το IHO ENC Check Data test, το οποίο αποτελεί μια σύντομη διαδικασία ελέγχου σωστής απεικόνισης (υποτύπωσης) των εικονιδίων στην οθόνη του ECDIS για να διασφαλίσει την σωστή εγκατάσταση των νέων χαρτών και την σωστή αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IHO ENC Check Data test μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://iho.int/mtg_docs/com_wg/ENCWG/MISC/IHOPreslibChart1final.pdf