Η σημασία της τυποποίησης στην ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

0

Ο νηογνώμονας DNV GL εξέδωσε μια νέα έκθεση η οποία αναδεικνύει τη σημασία της τυποποίησης για την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η εν λόγω έκθεση βασίζεται στην κεκτημένη εμπειρία από πειραματικά ψηφιακά έργα τα οποία επικεντρώθηκαν στα δεδομένα των αισθητήρων των πλοίων. Σκοπός της είναι η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η τυποποίηση μπορεί να επιτρέψει την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευση, ανταλλαγή, ανάλυση και χρήση δεδομένων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας των αισθητήρων.

Είναι γεγονός πως η ναυτιλιακή βιομηχανία διερευνά τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, είτε αυτές αφορούν επιχειρησιακή βελτιστοποίηση, είτε βελτιστοποίηση σχεδιασμού ή άλλες εφαρμογές. Ενώ τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, το ερώτημα που παραμένει είναι τι χρειάζεται ώστε να μετατραπούν αυτά, σε πλήρως κλιμακούμενα προϊόντα. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι μια μεγαλύτερη έμφαση στην τυποποίηση.

Ο κ. Pierre Sames, Διευθυντής της Ομάδας Τεχνολογίας και Έρευνας στον DNV GL, αναφέρει: «Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες για την προώθηση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Με την άνοδο του διαδικτύου στη ναυτιλία, πιστεύουμε ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη μιας στρατηγικής τυποποίησης για την εκμετάλλευση της ψηφιακής ναυτιλιακής βιομηχανίας.»

Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη για τυποποίηση σε έξι βασικούς τομείς: τα μοντέλα δεδομένων των πλοίων, την ονομασία και την αναφορά των αισθητήρων, τις ταξινομήσεις και τα βιβλία κωδικών, τα μεταδεδομένα των αισθητήρων, τα καταγραφικά δεδομένων επί των πλοίων, καθώς και την ποιότητα και την αξιοπιστία των αισθητήρων. Ωστόσο, καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται, μπορεί στο μέλλον να χρειαστούν νέα πρότυπα για την υποστήριξη άλλων εφαρμογών, όπως οι προσομοιώσεις που στηρίζονται σε μοντέλα και τα αυτόνομα πλοία.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά

Φωτο: DNV GL