Εκκένωση πλοίου: Οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή των ασκήσεων

0

Τα Ναυτικά Συστήματα Εκκένωσης (Marine Evacuation Systems – MES) στα επιβατηγά πλοία αποτελούνται συνήθως από μεγάλες φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες και μια φουσκωτή τσουλήθρα (slide) ή αγωγό διαφυγής (chute). Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν  ταχεία εκκένωση μεγάλου αριθμού ατόμων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερα επικεντρωμένη  εκπαίδευση.

Η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) απαιτεί κάθε MES που είναι εγκατεστημένο σε ένα πλοίο να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής, διασφαλίζοντας ότι κάθε σύστημα χρησιμοποιείται τουλάχιστον κάθε έξι χρόνια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το πλήρωμα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει άσκηση εκκένωσης χρησιμοποιώντας το MES. Αν και οι ασκήσεις αυτές είναι απαραίτητες, ενέχουν κινδύνους που πρέπει να γνωρίζουν  οι διαχειριστές  του πλοίου ο πλοίαρχος και το πλήρωμα.

Η χρήση εθελοντών μπορεί να κάνει μια άσκηση MES πιο ρεαλιστική, όμως η διασφάλιση της ασφάλειας για όλους τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης παραμένει η κύρια προτεραιότητα. Με την τήρηση των ακόλουθων αρχών, που δημοσίευσε το Britannia P&I Club, θα είναι δυνατός ο περιορισμός των κινδύνων και η ασφαλής  διεξαγωγή μιας ρεαλιστικής άσκησης MES.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ P&I

Πριν τη διεξαγωγή μιας άσκησης, είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε από τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το P&I Club του πλοίου, έτσι ώστε πριν την εκτέλεση του γυμνασίου να έχετε πλήρη γνώση  σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους  στη συμμετοχή εθελοντών σε ένα γυμνάσιο με χρήση MES.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Τα γυμνάσια MES πρέπει πάντα να οργανώνονται και να διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του κράτους σημαίας και του κράτους λιμένα. Πρέπει επίσης να τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς και τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Υπάρχουν αρκετοί πιθανοί κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε και να αξιολογείτε προσεκτικά. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Κίνδυνος επιδείνωσης των καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών κατά τη διάρκεια του γυμνασίου .
  • Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη χρήση της τσουλήθρας/του αγωγού και κατά την επιβίβαση στη σωσίβια σχεδία.
  • Κίνδυνοι που προκύπτουν από πιθανή έκθεση στο νερό, π.χ. πνιγμός ή υποθερμία.
  • Κίνδυνοι που προκύπτουν κατά την έξοδο των συμμετεχόντων από τον εξοπλισμό.
  • Κίνδυνος καταστροφής προσωπικών αντικειμένων ή/και ρούχων των συμμετεχόντων.

Τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων που μπορείτε να λάβετε εξαρτώνται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του MES και της προγραμματισμένης άσκησης, καθώς και από τους διαθέσιμους πόρους, όπως εκπαιδευμένο πλήρωμα, λέμβος περισυλλογής, κ.λπ. Απαραίτητη είναι η διεξαγωγή μιας αξιολόγησης κινδύνου(risk assessment) η οποία θα καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία της άσκησης και θα είναι σύμφωνη με το δικό σας Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι διαχειριστές των πλοίων και ο πλοίαρχος πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί και είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιτηρούνται  και να βοηθούνται κατάλληλα με στόχο πάντα  την ασφάλειά τους. Επιπλέον, οι μη εκπαιδευμένοι εθελοντές δεν πρέπει να χειρίζονται τον σχετικό εξοπλισμό του πλοίου.

Πηγή: Britannia P&I Club

Φωτό: Ein Dahmer/ Wikipedia