Ζημιές στον άξονα των προπελών: Βασικές αιτίες και πρόληψη

0

Του Νίκου Βεργούνη

Τον Ιανουάριο του 2022 ο DNV δημοσίευσε μια τεχνική έκθεση, εφιστώντας την προσοχή στο φαινόμενο πρόκλησης ζημιών στα πίσω έδρανα των αξόνων των προπελών, οι οποίες παρατηρούνται συνήθως σε πλοία ηλικίας 10 ετών και άνω. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εξακολουθεί να παρατηρείται και σήμερα, με αρκετές από τις αναφερόμενες ζημιές να συναντώνται σε εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά αποδεκτά λιπαντικά (EAL) ή/και περιλαμβάνουν ιστορικό λειτουργίας με κάποιο μολυσμένο λιπαντικό. Για τον λόγο αυτό ο DNV προχώρησε σε μια νέα δημοσίευση σχετικά με το πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιάς στο ρουλεμάν του άξονα.

Σύμφωνα με το νηογνώμονα, υπάρχουν εγγενείς προκλήσεις και κενά στην παρατήρηση των πρώιμων σημαδιών ζημιάς στο έδρανο του άξονα, η ανίχνευση των οποίων θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει τη σοβαρότητα της ζημιάς:

  • Για παράδειγμα, η μη παρακολούθηση της ποιότητας του λιπαντικού του συστήματος σφραγίσεως, ειδικά στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται EAL λιπαντικό. Η υποβάθμιση της ποιότητας του λιπαντικού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση του εσωτερικού δακτυλίου στεγανοποίησης του άξονα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του συστήματος λίπανσης του άξονα.
  • Επιπλέον, η συνεχής λειτουργία με μερικώς βυθισμένη προπέλα οδηγεί σε κάμψη του άξονα λόγω των δυνάμεων που αναπτύσσονται από την κίνηση της προπέλας, κάτι που ενέχει τον κίνδυνο φόρτισης του εδράνου και ως αποτέλεσμα τον πρόκληση τοπικής υπερθέρμανσης.
  • Τέλος, η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του πίσω εδράνου του άξονα πριν την ενεργοποίηση του συναγερμού υψηλής θερμοκρασίας, ειδικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ο DNV παρουσιάζει μερικά ενδεικτικά μέτρα για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την καλύτερη παρακολούθηση του εδράνου του άξονα με στόχο τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης ζημιάς:

  • Τη χρήση ενός ρουλεμάν διπλής κλίσης για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κατανομής φορτίου και τη βελτίωση του σχεδιασμού του συστήματος καθώς και των περιθωρίων λειτουργίας σε συνεχείς και μεταβατικές συνθήκες.
  • Την παροχή προειδοποιητικών μέσων στην περίπτωση υψηλού ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας του πίσω εδράνου και τη μερική βύθιση της προπέλας
  • Την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ποιότητας του λιπαντικού (EAL) του συστήματος στεγανοποίησης ώστε να πληρούνται οι συστάσεις των κατασκευαστών.
  • Την αύξηση του ιξώδους του EAL στον επόμενο υψηλότερο βαθμό από εκείνο που ορίζεται από τις προδιαγραφές σχεδιασμού σε παλαιότερες εγκαταστάσεις (για πλοία που εμπίπτουν σε κανονισμούς του DNV παλαιότερους από το 2019).
  • Τη διερεύνηση και τη λήψη άμεσων ενεργειών εφόσον η ανάλυση του λιπαντικού αποκαλύψει αυξημένα επίπεδα ή αυξητική τάση της περιεκτικότητας σε νερό, Ολικού Αριθμού Οξέος (TAN), στοιχεία φθοράς υλικού ρουλεμάν και/ή άξονα κτλ.

Θέλοντας να ενισχύσει τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές πλοίων στις προσπάθειες πρόληψης των ζημιών των εδράνων του άξονα, ο DNV εισήγαγε τον Ιούλιο του 2022 το προαιρετικό notation TMON (Oil lubricated, +) το οποίο χρησιμεύει για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση του κινδύνου ασφάλειας της πρόωσης και την πρόληψη δαπανηρών αστοχιών εξοπλισμού, αξιοποιώντας τα οφέλη του υπάρχοντος notation TMON.

Πηγή: How to reduce the risk of propeller shaft bearing damage