Επιλέγω Ναυτιλία: Με ποιά κριτήρια επιλέγουν Ναυτιλιακή Εταιρεία οι δόκιμοι αξιωματικοί;

0

Η ερευνητική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, τον περασμένο Απρίλιο εκπόνησε την ετήσια έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία αφορά το κοινωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ της χώρας, αλλά και τους στόχους τους και τις απαιτήσεις τους. Σημαντικό μέρος της έρευνας δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου 2022 των Ναυτικών Χρονικών (διαθέσιμη εδώ).

Παρακάτω ακολουθεί μέρος της έρευνας, για την εκπόνηση της οποίας αξιοποιήθηκαν οι απαντήσεις των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των Ναυτικών Ακαδημιών της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθούν ευρήματα αναφορικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας καθώς και οι παροχές εν πλω που θεωρούνται σημαντικές από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν.

Παράγοντες Επιλογής Ναυτιλιακής Εταιρείας

Από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας, οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν ξεχώρισαν ως εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες την «επαγγελματική σταθερότητα» και την «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμάτων». Ενδεικτικά, το 63% και το 50% των πρωτοετών αντίστοιχα απάντησαν ότι τους θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικούς παράγοντες.

 

Γράφημα 1 Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα.

1

 

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί βάσει των απαντήσεων των πρωτοετών που συμμετείχαν στην έρευνα. Το 76% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών απάντησαν ότι η παροχή ίσων ευκαιριών όσον αφορά την επαγγελματική ανέλιξη συνιστά είτε «πολύ» είτε «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το να διαθέτει η εταιρία σύγχρονο στόλο είναι ίσο με 73% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον παράγοντα «απολαβές» είναι 76%.

Η ευελιξία στους χρόνους ναυτολόγησης απασχολεί επίσης σε σημαντικό βαθμό τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα (63% απάντησαν ότι τον θεωρούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα). Επιπλέον σημαντικοί παράγοντες είναι οι εξής: το μέγεθος της εταιρείας (51%), η παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (53%) αλλά και η εθνικότητα των πληρωμάτων (48%).

Ανάμεσα στα δύο φύλα δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στους περισσότερους παράγοντες. Ωστόσο, όπως είναι επόμενο οι πρωτοετείς σπουδάστριες κρίνουν σημαντικότερη την παροχή ίσων ευκαιριών αναφορικά με την επαγγελματική ανέλιξη σε σύγκριση με τους άντρες. Συγκεκριμένα, καμία πρωτοετής σπουδάστρια δεν απάντησε ότι ο εν λόγω παράγοντας δεν είναι «καθόλου» σημαντικός ενώ το 87% των πρωτοετών σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι συνιστά «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους πρωτοετείς άνδρες είναι ίσο με 73%.

Επιπλέον, οι πρωτοετείς σπουδάστριες θεωρούν τις συστάσεις των καθηγητών τους περισσότερο σημαντική από ότι οι πρωτοετείς σπουδαστές. Πιο συγκεκριμένα, περίπου μία στις πέντε πρωτοετείς σπουδάστριες (21%) απάντησαν ότι οι συστάσεις των καθηγητών τους δεν συνιστούν «καθόλου» ή συνιστούν «λίγο» σημαντικό παράγοντα ως προς την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας. Αντιθέτως, πάνω από δύο στους πέντε άνδρες (42%) απάντησαν ότι δεν αποτελεί «καθόλου» ή αποτελεί «λίγο» σημαντικό παράγοντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 55% των πρωτοετών σπουδαστών απάντησε ότι η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικός παράγοντας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις πρωτοετείς σπουδάστριες είναι ίσο με 46%.

 

Παροχές εν πλω

Όσον αφορά τις παροχές εν πλω, οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες καταδεικνύουν μέσω των απαντήσεών τους ως σημαντικότερες τις εξής: την ποιότητα του φαγητού, την ιδιωτική χρήση καμπίνας, τη διάθεση δωρεάν τηλεφώνου και τη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Γράφημα 2 Ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων παροχών εν πλω για τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα.

2

 

Για τις γυναίκες πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα ως πολύ σημαντικές παροχές αξιολογούνται η ποιότητα του φαγητού (78% απάντησε ότι συνιστά «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή), η αυτόνομη καμπίνα (81%), η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (70%) και η δωρεάν πρόσβαση στο τηλέφωνο (69%).

Όσον αφορά τους άνδρες πρωτοετείς σπουδαστές, οι σημαντικές παροχές δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε σύγκριση με εκείνες των γυναικών. Το 88% και το 86% των ανδρών πρωτοετών σπουδαστών που συμμετείχαν στην έρευνα αντίστοιχα απάντησαν ότι η αυτόνομη καμπίνα και η ποιότητα φαγητού συνιστούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Υψηλής σημαντικότητας για τους πρωτοετείς σπουδαστές είναι επίσης το Internet (το 77% απάντησαν ότι αποτελεί «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή), το δωρεάν τηλέφωνο (73%) και το γυμναστήριο (70%).

 

Γράφημα 3 Κατανομή των παροχών εν πλω για τις οποίες ο σταθμισμένος μέσος όρος σημαντικότητας καταγράφει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα

3

Όσον αφορά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, πάνω από μία στις δύο πρωτοετείς σπουδάστριες απάντησαν ότι η εν λόγω παροχή είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους πρωτοετείς σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ίσο με 40%.

Μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά τη λειτουργία γυμναστηρίου στο καράβι. Συγκεκριμένα, επτά στους δέκα πρωτοετείς σπουδαστές (70%) απάντησαν ότι συνιστά «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις πρωτοετείς σπουδάστριες ήταν 49%.

Όπως διαφαίνεται και από το γράφημα 3, οι γυναίκες θεωρούν σημαντικότερη την ύπαρξη βιβλιοθήκης έναντι ταινιοθήκης εν πλω. Το 46% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν ότι αποτελεί «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή.