Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους κώδικες, τις εκδόσεις, τις οδηγίες και τα εγχειρίδια πλοίου

0

Μέσω του IMO (International Maritime Organization), όπως επίσης και των συλλογικών φορέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, έχουν δημοσιευτεί ορισμένες εκδόσεις, κώδικες, εγχειρίδια και έντυπες συστάσεις που πρέπει να βρίσκονται επί του πλοίου και ειδικότερα στο γραφείο/βιβλιοθήκη πλοίου ή στο γραφείο πλοιάρχου.

Η βασική λίστα για κάθε τύπο πλοίου είναι η εξής:

• Πλοηγοί (Pilots with supplements): Χωρίζονται σε τόμους και περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους λιμένες παγκοσμίως.
• Κατάλογος ραδιοσημάτων (List of Radio Signals): Αποτελούν τόμους που αφορούν τις επικοινωνίες στα βραχέα, μεσαία και δορυφορικά.
• Κατάλογος φωτεινών, ηχητικών και ραδιοσημάτων (List of Lights): Οι συγκεκριμένοι τόμοι περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους φάρους, σημαντήρες, φαροδείκτες κ.ά.
• Πίνακες παλιρροιών (Tide Tables): Περιλαμβάνουν πίνακες υπολογισμού των παλιρροιών σε λιμένες και άλλες θαλάσσιες περιοχές.
• Βιβλίο Αλμανάκ (Nautical Almanac): Περιλαμβάνει ένα σύνολο πινάκων για τον υπολογισμό της θέσης του πλοίου μέσω αστρονομικών παρατηρήσεων του ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών με τη χρήση του εξάντα.
• Βιβλία γενικών ναυτιλιακών γνώσεων (Mariner’s Handbook): Περιλαμβάνουν ένα σύνολο πληροφοριών σχετικά με χάρτες ναυσιπλοΐας, το θαλάσσιο περιβάλλον, τη ναυσιπλοΐα και τη ρύπανση.
• Ιατρικός οδηγός (Ship Captain’s Medical Guide): Αποτελεί έναν αναλυτικό οδηγό για την αντιμετώπιση διαφόρων έκτακτων καταστάσεων και την αντιμετώπιση και την πρόληψη παθήσεων.
• Ναυτικοί πίνακες αστροναυτιλίας (Norie’s Nautical Tables): Τόμος που περιλαμβάνει υπολογιστικούς πίνακες αστροναυτιλίας.
• Διεθνής Κώδικας Σημάτων (International Code of Signals): Αφορά την επικοινωνία με σημαίες και τη σήμανση καταστάσεως του πλοίου.
• Εγχειρίδιο έρευνας και διάσωσης (MERSAR Manual): Περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων σε περιπτώσεις ερευνών και διάσωσης.
• Κώδικας ασφαλούς εργασίας ναυτικών (Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen): Περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την υγεία και την ασφαλή εργασία των ναυτικών.
• Οδηγός διαχειρίσεως γέφυρας (Bridge Procedures Guide): Περιλαμβάνει ένα σύνολο οδηγιών σχετικά με την ασφαλή διαχείριση της γέφυρας.
• Οδηγός διαδικασιών επαφής πλοίου-ελικοπτέρου (Guide to Helicopter – Ship Operations).
• Κίνδυνοι στη θάλασσα και διάσωση (Perils at Sea and Salvage): Αποτελεί έναν οδηγό που περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα.
• Ενδεδειγμένες πορείες πλοίων με προσθήκες (Ship’s Routeing With Amendments): Οδηγός που περιλαμβάνει τις βασικότερες θαλάσσιες πορείες και διαδρομές μεταξύ των κυριότερων λιμανιών.
• Οδηγός διάπλου του στενού Μάλακκα για πλοία μεγάλου βυθίσματος (Malacca Strait’s Guide for Draught Restricted Ships).