Χρήσιμες συμβουλές για τη ναυσιπλοΐα και την εκτέλεση εργασιών σε συνθήκες πάγου

0

Η ναυσιπλοΐα σε θαλάσσιες περιοχές καλυμμένες με πάγο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ναυτιλλομένους και αποτελεί πρόκληση για το πλήρωμα και τους ναυτικούς. Ορισμένοι βασικοί κανόνες χειρισμού του πλοίου που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πάγου είναι οι ακόλουθοι:

· Η συνεχής κίνηση του πλοίου έστω και με μικρή ταχύτητα.

· Η πορεία που ακολουθεί το πλοίο να λαμβάνει υπόψη τις μετακινήσεις των πάγων και τα σημεία όπου είναι συγκριτικά πιο αδύναμος ο πάγος.

· Η υπερβολική ταχύτητα συνήθως προκαλεί υλικές ζημιές στη γάστρα του πλοίου

· Η γνώση των χαρακτηριστικών των μανουβρών του πλοίου (maneuvering characteristics) και οι περιορισμοί που προκύπτουν.

Σχετικά με την προστασία των σωληνώσεων του εξοπλισμού στο κατάστρωμα και του μηχανοστασίου θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω:

· Οι παγωμένες σωληνώσεις στο κατάστρωμα αποτελούν συχνό πρόβλημα και θα πρέπει να έχουν στραγγιστεί πριν το πλοίο προσεγγίσει τη θαλάσσια περιοχή με πάγο. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στις λήψεις των μανικών, ώστε να έχουν στραγγιστεί επαρκώς. Τυχόν εκτεθειμένες σωληνώσεις θα πρέπει να μονωθούν εξωτερικά ή να τεθούν σε λειτουργία επανακυκλοφορίας (circulation mode).

· Τα βίντσια και άλλος ευαίσθητος εξοπλισμός στο κατάστρωμα θα πρέπει να καλυφθούν ώστε να προστατευτούν από τον πάγο. Πριν από τη χρήση τους προτείνεται η λειτουργία τους για ορισμένες ώρες, ώστε να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες λαδιών στους μηχανισμούς.

· Εάν είναι εφικτό, οι σκάλες του πιλότου και τα σχοινιά πρόσδεσης/απόδεσης να αποθηκευτούν σε εσωτερικό προστατευμένο χώρο.

· Ο εξοπλισμός ασφαλείας, τα φώτα ναυσιπλοΐας και καταστρώματος θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την παρουσία πάγου, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

· Το πόσιμο νερό στις σωσίβιες λέμβους θα πρέπει να αποθηκευτεί και, σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου, ένα άτομο από το πλήρωμα θα πρέπει να προσκομίσει πόσιμο νερό στις σωσίβιες λέμβους.

· Τοποθέτηση του κατάλληλου αντιψυκτικού υγρού στις μηχανές των σωσίβιων λέμβων και στο PV Breaker στα δεξαμενόπλοια.

· Ο εξοπλισμός θέρμανσης σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες (π.χ. emergency generator room) να τεθεί σε λειτουργία.

· Οι άγκυρες να μετακινούνται από τη θέση τους ανά περιόδους, ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα των αγκυρών και των καδενών.

· Προτείνεται η αποθήκευση και η χρήση γλυκόλης και αλατιού για την απομάκρυνση και την αποφυγή δημιουργίας πάγου στο κατάστρωμα.

· Οι μηχανικοί εξαεριστήρες του μηχανοστασίου να τεθούν εκτός λειτουργίας, για την αποφυγή της υπερβολικής ψύξης ευαίσθητου εξοπλισμού.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το πλήρωμα να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Οι ναυτικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά την έκθεσή τους σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, προτείνεται οι βάρδιες και οι ώρες εργασίες να προγραμματίζονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση του πληρώματος στις υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.