Λειτουργία σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων κατά τους θερινούς μήνες

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο σχολές Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων του Ασπροπύργου και της Μακεδονίας, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, από 20 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σκοπό την λειτουργεία σχολείων εκσυγχρονισμού γνώσεων για την αντικατάσταση των παλαιών τύπου πιστοποιητικών Ναυτικής Ικανότητας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης STCW «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως ισχύει (Manila 2010).

Σχεδιάζεται συνολικά πως κατά την περίοδο 20 Ιουλίου με 30 Αυγούστου, θα λειτουργήσουν από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ περίπου είκοσι επτά (27) σχολεία εκσυγχρονισμού γνώσεων και είκοσι ένα (21) περίπου από την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας των επιπρόσθετων σχολείων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.