Ένας οδηγός για τις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ECAs – Emission Control Areas)

0
pdf-flat

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία

Βασικές πληροφορίες

Το Παράρτημα VI της MARPOL, το οποίο υιοθετήθηκε αρχικά το 1997, περιορίζει τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρυπαντές που περιέχονται στα καυσαέρια των πλοίων, περιλαμβανομένων των οξειδίων του θείου (SOx) και οξειδίων του αζώτου (NOx) και απαγορεύει τις ηθελημένες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS). Επίσης, καθιερώνει απαιτήσεις για την αποτέφρωση στα πλοία και για τον έλεγχο των εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από τα δεξαμενόπλοια.

Βασικές έννοιες

Oξείδια του Θείου (SOx)

Κατά το αναθεωρημένο Παράρτημα VI της MARPOL το παγκόσμιο όριο του θείου στα καύσιμα από 3,50% θα μειωθεί σε 0,50% με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2020 και υπόκειται σε μελέτη σκοπιμότητας, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Τα όρια για το SOx και τα μικροσωματίδια στις ECAs μειώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 σε 0,10%.

Οξείδια του Αζώτου (NOx)

Στο αναθεωρημένο Παράρτημα VI της MARPOL περιλαμβάνονται σταδιακές μειώσεις εκπομπών NOx από ναυτικές μηχανές ντίζελ, πρώτα με την εφαρμογή των ορίων των εκπομπών της “βαθμίδας II,” για μηχανές που έχουν εγκατασταθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2011, και στη συνέχεια με το αυστηρότερο όριο εκπομπών της “βαθμίδας III,” για μηχανές που θα εγκατασταθούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και θα λειτουργούν στις ECAs. Οι ναυτικές μηχανές, οι οποίες εγκαταστάθηκαν την 1η Ιανουαρίου 1990 ή μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά σίγουρα πριν την 1η Ιανουαρίου 2000, απαιτείται να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών της “βαθμίδας I.”

Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ECAs)

Είναι οι περιοχές στις οποίες επιβάλλονται αυστηρότεροι έλεγχοι και προϋποθέσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία. Αυτές οι προϋποθέσεις αφορούν τον έλεγχο των προαναφερόμενων ρυπαντών και οι απαιτήσεις και τα γεωγραφικά τους όρια καθορίζονται στο παράρτημα VI της MARPOL 1997.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τέσσερις Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών (ECAs):

1. η Βαλτική θάλασσα,

2. η Βόρεια Θάλασσα,

3. η NAECA (η Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών της Βορείου Αμερικής), και

4. η US Caribbean ECA, η οποία περιλαμβάνει κυρίως την αμερικανική ακτή της Καραϊβικής θάλασσας.

Όλες οι Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών έχουν αυξημένες απαιτήσεις για τα οξείδια του θείου, μόνο όμως οι Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών των Η.Π.Α. περιέχουν αυξημένες απαιτήσεις για οξείδια του αζώτου ή NOx.

Στο μέλλον αναμένεται η δημιουργία νέων ECAs, ενώ θα περιλαμβάνονται περισσότερες περιοχές με αυστηρότερα όρια και στα οξείδια του αζώτου.

Για να πληροί τις διατάξεις των παραπάνω κανονισμών, ένα πλοίο έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί καύσιμο που έχει περιεκτικότητα σε θείο όπως αυτή ορίζεται παραπάνω (αυτό, βέβαια, συνεπάγεται υψηλό κόστος καυσίμου) ή, μεταξύ άλλων εναλλακτικών μεθόδων συμμόρφωσης, σε ένα πλοίο μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα “καθαρισμού” των καυσαερίων, δίδοντάς του την δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα ίδια καύσιμα που χρησιμοποιεί σε περιοχές εκτός ECAs (κατά κύριο λόγο μαζούτ).

MISC-Map-for-blog-0215_eps-596x328 (1)Τοπικοί κανονισμοί

Εκτός από τους παραπάνω διεθνείς κανονισμούς, πολλές χώρες (ή πολιτείες των Η.Π.Α.) εφαρμόζουν τοπικής ισχύος κανονισμούς με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τα πλοία. Μερικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω:

Καλιφόρνια

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όλα τα πλοία που πλέουν στα χωρικά ύδατα της πολιτείας της Καλιφόρνια (24 ν.μ. από την ακτή) θα πρέπει να ακολουθούν το “Ocean-Going Vessel (OGV) Fuel regulation”, το οποίο υποχρεώνει όλα τα πλοία που πλέον στην παραπάνω περιοχή να χρησιμοποιούν καύσιμα με λιγότερο από 0,10% περιεκτικότητα σε θείο.

Βέβαια από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει, όπως προαναφέρθηκε, και το νέο όριο για τις ECAs (και επομένως και για την NAECA, στην οποία ανήκει η Καλιφόρνια), το οποίο ορίζει την χρησιμοποίηση καυσίμων με όριο το 0,10% περιεκτικότητα σε θείο. Ο τοπικός κανονισμός OGV, όμως, δεν αναγνωρίζει την δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών μεθόδων συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές για όσα πλοία χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους συμμόρφωσης στα χωρικά ύδατα της Καλιφόρνια σύμφωνα με το Gard P&I Club. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ)
Yangtze River Delta (Κίνα)

Αφορά πλοία που επισκέπτονται τους λιμένες Ningbo-Zhoushan (συμπεριλαμβανόμενων των περιοχών Beilun, Chuanshan, Daxie, Zhenhai, Meishan, Shengsi, Liuheng, Dinghai, Qushan, Jintang), Suzhou και Nantong, Shanghai, θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 0,5% κατά την παραμονή τους στις προβλήτες από την 1η Απριλίου 2016. (Δεν αφορά παραμονή σε αγκυροβόλιο ή δέσιμο σε κάποιο ναύδετο.)

Εξαιρείται η πρώτη ώρα μετά την άφιξη και η τελευταία ώρα πριν τον απόπλου του πλοίου, ενώ διατηρείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών μεθόδων συμμόρφωσης, που αναφέρονται στο Annex VI της MARPOL.

Ειδικά για τον λιμένα της Σαγκάης, υπάρχει η δυνατότητα της εξαίρεσης από τον κανονισμό, εάν η χρήση του καύσιμου με χαμηλή σε περιεκτικότητα σε θείο κρίνεται επικίνδυνη για το πλοίο.

Ευρωπαϊκή ένωση

Όλα τα πλοία που βρίσκονται δεμένα σε ντόκο της Ε.Ε. θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 0.1%.

Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης με τους παραπάνω κανονισμούς, επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη νομοθεσία ή στον τοπικό κανονισμό της κάθε χώρας. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί πως δεν είναι μόνο η παρεκτροπή από τους κανονισμούς αιτία για την επιβολή ενός προστίμου, καθώς έχει καταγραφεί σε ορισμένες περιοχές, όπως στην Σαγκάη, επιβολή προστίμων σε εταιρείες που δεν διατηρούσαν δείγματα καυσίμων ή αρχεία με αποδείξεις παραλαβής καυσίμων (BDNs) για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους υφιστάμενους κανονισμούς σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Φωτογραφία: Gard P&I Club