Ασφάλιση Σπουδαστών ΑΕΝ

Για κάθε διδακτικό έτος και για τον κάθε σπουδαστή/σπουδάστρια η ΑΕΝ προσφέρει ασφάλιση στον Οίκο του Ναύτου, η οποία θα πρέπει να ανανεώνεται ετησίως με αίτηση του ιδίου του/ης σπουδαστή/τριας. (λήγει ημερολογιακά κάθε 31 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους)

Προϋπόθεση είναι να έχει ο σπουδαστής/τρια βιβλιάριο ασθενείας από τον Οίκο του Ναύτου. Εάν δεν διαθέτει, τότε θα πρέπει να καταθέσει στο πλησιέστερο παράρτημα του Οίκου Ναύτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
 1. Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (δίδεται από την σχολή ή το Π.Ο.Ν.)
 2. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία διπλής όψεως – Επικυρωμένη
 3. Τρεις (03) πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα Πρωτότυπη
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφετε τα εξής:
  “Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο, Φορέα ή Οργανισμό” Συμπληρώνετε από τον άμεσα ασφαλισμένο, υπογράφετε και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη αρχή.
 6. Βεβαίωση σχολής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού – Πρωτότυπη (Εάν η έκδοση γίνει μετά την 01/01 του έτους, τότε και η βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία μετά την 01/01 του τρέχοντος έτους)
 7. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. του ιδίου ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.
 8. Φωτοτυπία αριθμός Α.Μ.Κ.Α. του ιδίου (από το ΚΕΠ με την Αστυνομική Ταυτότητα)
 9. Εάν διαθέτετε ναυτικό φυλλάδιο – Φωτοτυπία της σελ. 4 -5, εκεί όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ναυτικού.
 10. Προαιρετικά – Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης Εμπορικής ή Εθνικής Τράπεζας (Με πρώτο όνομα).
Χρήσιμες πληροφορίες
 • Τηλεφωνικό κέντρο για γιατρούς ΕΟΠΠΥ: 14554, 14784, 14884, 14900. Ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί μόνο με Α.Μ.Κ.Α.
 • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής διαγραφεί από την ΑΕΝ είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το βιβλιάριο ασθενείας του και το συνταγολόγιο του στο πλησιέστερο Παράρτημα Οίκου Ναύτου προκειμένου να εκδοθεί η διαγραφή του από την Υγειονομική και Φαρμακευτική Ασφάλιση του Οίκου Ναύτου, αλλιώς θα υποστεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.
 • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής μεταγραφεί σε άλλη σχολή ΑΕΝείναι υποχρεωμένος να κάνει αίτηση για για Μεταφορά Ατομικού Φακέλου του σε Παράρτημα Οίκου Ναύτου σύμφωνα με την μόνιμη κατοικία του.
 • Σε περίπτωση απώλειας Βιβλιαρίου Ασθενείας, ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει σε Αστυνομικό Τμήμα και σε έναν οποιονδήποτε Οίκο Ναύτου
 • Για την έκδοση του Βιβλιαρίου Ασθενείας θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο παράρτημα του Οίκου Ναύτου.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής