Προβλήματα ακοής εν πλω: Ένας σύντομος οδηγός πρόληψης για τους ναυτικούς

0

Η απώλεια ακοής αποτελεί σύνηθες πρόβλημα για τους ναυτικούς. Τα προβλήματα ή βλάβες ακοής παρουσιάζονται σταθερά ως αιτία αποτυχίας της εξέτασης προ-απασχόλησης των ναυτικών, και επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν το 11% των στατιστικών ακαταλληλότητας στην εξέταση προ-απασχόλησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι η μεγαλύτερη ομάδα ναυτικών που εμφανίζουν μη φυσιολογικά αποτελέσματα ακοομετρίας εργάζονται σε μηχανοστάσια.

Συνήθως, ένα πλήρωμα με αρνητικά αποτελέσματα ακοομετρίας εμφανίζει επίσης σημάδια ήπιας έως μέτριας απώλειας ακοής υψηλής συχνότητας. Τα υψηλά επίπεδα θορύβου στον περιβάλλοντα χώρο—πάνω από 85Db—προκαλούν απώλεια ακοής λόγω θορύβου. Αυτό ισχύει ειδικά για μέλη του πληρώματος που δεν χρησιμοποιούν προληπτικά μέτρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων επιπέδων θορύβου και άνω, εξαρτώνται από την ατομική φυσιολογία αλλά και τη διάρκεια της έκθεσης.

Είναι επομένως, σημαντικό να ληφθούν προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης στο θόρυβο και τη βελτίωση της λήψης ακουστικών ερεθισμάτων.

Μέτρα προστασίας ακοής

Απαραίτητη κρίνεται η εφαρμογή ενός ισχυρού προγράμματος για τον περιορισμό περιστατικών απώλειας ακοής επί του πλοίου, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Ακοομετρικούς ελέγχους για όλους τους ναυτικούς κάθε 6 μήνες έκθεσης, για την έγκαιρη ανίχνευση της απώλειας ακοής και τη λήψη προστατευτικών μέτρων—ιδανικά ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 14 ώρες μετά την έκθεση του ναυτικού σε επικίνδυνο θόρυβο.
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση των ναυτικών που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου σχετικά με τις επιδράσεις των δυνατών θορύβων στην ακοή, και τον ρόλο των ακοομετρικών ελέγχων και των προστατευτικών συσκευών.
  • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών για τα αυτιά, καθώς η έκθεση σε δυνατούς θορύβους επί του πλοίου είναι αναπόφευκτη.
  • Διαλείμματα ανάμεσα σε κάθε επεισόδιο έκθεσης σε δυνατό θόρυβο (άνω των 85dB), ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλότερα και παρατεταμένα.

Περιορίστε τον θόρυβο, όχι την επικοινωνία

Η δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του πληρώματος θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψιν ως απόδειξη βλάβης της ακοής. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν στην ασφάλεια και την επικοινωνία επί του πλοίου, πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα:

  • Χρήση προστατευτικών αυτιών ή ωτοασπίδων, τα οποία εφαρμόζουν καλά.
  • Τα προστατευτικά αυτιών μπορούν να ενσωματωθούν με δέκτες τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε τα μέλη του πληρώματος να μπορούν να ακούν συζητήσεις, συναγερμούς, και ασυνήθιστους θορύβους.
  • Η χρήση τεχνολογικά προηγμένων gadget όπως noise-cancelling ακουστικά ή ακουστικά που βελτιώνουν τη λήψη ακουστικών πληροφοριών κι ερεθισμάτων.
  • Δονούμενοι συναγερμοί ή φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηχητική προειδοποίηση για έναν ναυτικό με ήπιες έως μέτριες ακουστικές βλάβες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου.

Πηγή: UKP&I Club