Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας: Η θαλάσσια ασφάλεια στο επίκεντρο για το 2024

0

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2024, το οποίο θα είναι «Πλοήγηση στο μέλλον (Navigating the Future): Πρώτα η ασφάλεια!», αντικατοπτρίζοντας την προσπάθεια του ΙΜΟ να ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται πως η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το 2024 σηματοδοτεί τα 50 χρόνια από την υιοθέτηση της σύμβασης SOLAS του 1974, η οποία αποτελεί τη βασική συνθήκη του ΙΜΟ για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IMO, η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, εισάγοντας νέες τεχνολογίες, που ενισχύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, βελτιστοποιούν την απόδοση των πλοίων, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιώνονται συνολικά η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθιστώντας δυνατό τον σχεδιασμό, τη ναυπήγηση και τη λειτουργία πλοίων πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας την ικανοποίηση των πελατών.

Η ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου και είναι ο λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς. Είναι προφανές ότι η βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) συνδέονται στενά – και τα δύο είναι κρίσιμα για την επίτευξη μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Το θέμα «Πλοήγηση στο μέλλον (Navigating the Future): Πρώτα η ασφάλεια!» προωθεί τη φιλόδοξη πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση των κινδύνων ασφάλειας, που προκύπτουν με την εισαγωγή νέων και προσαρμοσμένων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων, και την ανάπτυξη ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τελικά τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Το θέμα για το 2024 συνδέεται στενά με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζει πολλούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εστιάζει ειδικότερα στον στόχο 7, που αφορά τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια, με εύκολη πρόσβαση στην έρευνα και στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Επιπλέον, συνδέεται με τον στόχο 8 για την προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους. Επίσης, σχετίζεται με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 9 για την οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης εκβιομηχάνισης και την προώθηση της καινοτομίας. Εν τέλει, συνδέεται με τον στόχο 13 για τη λήψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, όπως και με τον στόχο 14 για τη συντήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή, Φωτό: International Maritime Organization