Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη στεγανή υποδιαίρεση των πλοίων

0

Τα πλοία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να υποστούν βλάβες σκάφους σε περιορισμένη έκταση χωρίς να βυθίζονται. Για παράδειγμα, τα φορτηγά πλοία προφυλάσσονται από το πρωραίο στεγανό σύγκρουσης και από τον στεγανό εσωτερικό πυθμένα (διπύθμενα). Αντίστοιχα, τα επιβατηγά πλοία υποδιαιρούνται με στεγανές εγκάρσιες φρακτές ώστε, εάν υποστούν βλάβη σε ένα, δύο ή και τρία συνεχόμενα διαμερίσματα (ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των επιβατών του πλοίου), να μη βυθίζονται.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων όσον αφορά τις βλάβες σκάφους, λαμβάνονται και τα παρακάτω γενικά μέτρα:

Κατασκευή στεγανής φρακτής κοντά στην πλώρη για τη δημιουργία πρωραίου στεγανού διαμερίσματος για την προστασία από βλάβη που θα οφείλεται σε συγκρούσεις.

Κατασκευή εσωτερικού στεγανού πυθμένα και δημιουργία του χώρου στεγανών διπύθμενων για προστασία από βλάβη που οφείλεται σε προσαράξεις.

Υποδιαίρεση του πλοίου με στεγανές εγκάρσιες φρακτές, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης ενός, δύο ή μέχρι και τριών συνεχόμενων στεγανών διαμερισμάτων το πλοίο να μη βυθίζεται.

Πρόβλεψη εφεδρικής άντωσης ή πλευστότητας προς αντιμετώπιση της αύξησης του βυθίσματος του πλοίου όταν κάποιο διαμέρισμα γεμίσει με θάλασσα λόγω βλάβης.

Πρόβλεψη ύπαρξης επαρκών περιθωρίων εγκάρσιας ευστάθειας προς αντιμετώπιση της μείωσης της εγκάρσιας ευστάθειας εάν γεμίσει με θάλασσα κάποιο διαμέρισμα λόγω βλάβης.

Επαρκής κατασκευαστική αντοχή υλικών στα ευπαθή σε βλάβες τμήματα του πλοίου, όπως ο πυθμένας και η πλώρη.