Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Άνοιξαν οι εγγραφές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ναυτιλία

0

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για της συμμετοχή τους στον 5ο κύκλο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία, που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping), διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει ως τις 30/4.

Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές καθώς και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Προγράμματος συμμετέχουν εξέχοντα μέλη της αγοράς. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο εξάμηνα με παρακολούθηση υποχρεωτικών, επιλογής και σεμιναριακού τύπου μαθημάτων. Στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (16 εβδομάδων) σε μέχρι 25 φοιτητές βάσει συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης ή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης (part time) με δύο επιπλέον εξάμηνα, για τους εργαζόμενους φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο (υπό προϋποθέσεις). 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 90. Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 6.900,00 € το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις αναλογικά επιμεριζόμενο στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» προσφέρει μέχρι δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συνέντευξη).

Η διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων είναι μεταξύ 1η Απριλίου και 30 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και τους τρόπους υποβολής αιτήσεως και την πλήρη λίστα δικαιολογητικών πατώντας εδώ.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά είναι διαθέσιμη εδώ.