Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το slow steaming

0

Η διαδικασία του slow steaming εξοικονομεί καύσιμα και κόστος στους πλοιοκτήτες και συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί με:

• Τη μείωση της ταχύτητας, χωρίς να απαιτούνται μετατροπές στη μηχανή.

• Την εγκατάσταση μηχανών καινούργιας τεχνολογίας στα πλοία.

• Μετατροπές και αναβαθμίσεις στις κύριες μηχανές των πλοίων.

• Μετατροπές στο κέλυφος του πλοίου.

Ωστόσο, καθώς η διαδικασία του slow steaming μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στις μηχανές των πλοίων, θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένοι έλεγχοι και προφυλάξεις στην κύρια μηχανή, όπως:

• Επιθεώρηση και καθαρισμός της περιοχής κάτω από το έμβολο.

• Έλεγχος των ελατηρίων των εμβόλων.

• Συχνή επιθεώρηση και καθαρισμός με μηχάνημα υψηλής πίεσης του λέβητα καυσαερίων.

• Έλεγχος των εμβόλων για σωστή λίπανση και επιθεώρηση για τυχόν φθορές.

• Έλεγχος των στροφών του υπερσυμπιεστή και της πίεσης του αέρα.

• Έλεγχος και καταγραφή της διαφοράς των θερμοκρασιών εισόδου/εξόδου του υπερσυμπιεστή.

• Έλεγχος και καταγραφή της θερμοκρασίας της χοάνης των καυσαερίων.

• Συχνή αποστράγγιση του ψύκτη αέρα.

Καθώς οι περισσότερες βλάβες στην κύρια μηχανή του πλοίου που συνδέονται με τη διαδικασία του slow steaming δεν συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά μόλις η μηχανή ξεκινήσει να δουλεύει πάλι σε κανονικούς ρυθμούς, θα πρέπει να εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι:

• Κατά τη διάρκεια του slow steaming θα πρέπει να πραγματοποιείται καθαρισμός του στροβίλου της τουρμπίνας καθώς και του συμπιεστή.

• Ο καθαρισμός του λέβητα καυσαερίων από τον καπνό θα πρέπει επίσης να γίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του slow steaming.

• Θα πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία υδρατμών στους ψύκτες αέρα.

• Διατήρηση του ινώδους του λιπαντικού μεταξύ 12 και 13.

• Συχνός καθαρισμός των μπεκ.

• Προστασία των κυλίνδρων από ψυχρή διάβρωση, τακτικός έλεγχος των θερμοκρασιών.

Επιπροσθέτως των παραπάνω, εάν ένα πλοίο επιλέξει τη διαδικασία slow steaming χωρίς μετατροπές της κύριας μηχανής, είναι δυνατόν να προκληθούν σημαντικές βλάβες, επομένως θα απαιτούνται συχνές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις των διαφόρων στοιχείων της κύριας μηχανής. Τέλος, ορισμένες εταιρείες, στο επίπεδο των μετατροπών των κύριων μηχανών, έχουν κυκλοφορήσει στο εμπόριο kit εγκατάστασης, για να ελαχιστοποιήσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν.