ΕΛΚΕΘΕ: Προκήρυξη για νέα πρόσληψη

0

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Ναυτική Υπηρεσία».

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στα Ναυτιλιακά
  • Τεκμηριωμένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Αποδειγμένη Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα

  • Ένα (1) έτος προϋπηρεσία στο ναυτιλιακό κλάδο σε συναφές με την προκήρυξη αντικείμενο

Διάρκεια σύμβασης εργασίας

Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, μέχρι τη χρονική λήξη του έργου. Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα.

Τόπος εκτέλεσης εργασίας

Η Ανάβυσσος Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι) (46,7 χιλ.) Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τους τρόπους υποβολής υποψηφιότητας, θα βρείτε εδώ.