«Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων»: ένα σύγγραμμα για όλες τις ναυτιλιακές βιβλιοθήκες

0

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την παροχή θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών, καλούνται να λειτουργήσουν σε σύνθετο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, πλήρως παγκοσμιοποιημένο. Οι διαρκείς αναζητήσεις για τις βέλτιστες στρατηγικές προσεγγίσεις ως προς την ανάπτυξη, τη δικτύωση, την ευελιξία, είναι μερικές από τις έννοιες που ανέκαθεν απασχολούσαν την παγκόσμια ναυτιλία κατά τον εικοστό αιώνα. Η ψηφιοποίηση, η βιωσιμότητα, η κοινωνική ευθύνη είναι όμως σχετικά νέες ένοιες που χρήζουν πλέον ιδιάτερης ανάλυσης και εμπεριστατωμένης γνώσης.

Η κατανόηση του παραδοσιακού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ο αντίκτυπος που ασκούν οι παραπάνω πιο σύγχρονες έννοιες στην οργάνωση και στη διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων είναι ο στόχος της γ΄ έκδοσης του βιβλίου του καθ. Γιάννη Θεοτοκά με τίτλο «Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων».
Το βιβλίο, μεταξύ άλλων, αναλύει την οργάνωση και λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης αλλά και την τμηματοποίησή της, ενώ αναπτύσσει θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο θεωρείται η βάση για τη δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Μελέτες περιπτώσεων και αναφορές σε επιτυχημένες πρακτικές ναυτιλιακών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμπληρώνουν το θεωρητικό πλαίσιο.
Η ύλη της γ΄ έκδοσης του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε έχει επεκταθεί, για να ενσωματώσει προσεγγίσεις και πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στις αγορές τακτικών γραμμών, πέραν αυτών στη χύδην ναυτιλία.

Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου. Στο παρελθόν διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.