«Φιλί ζωής» για τις ΑΕΝ της χώρας

0

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατατέθηκε από τον υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή τροπολογία που αφορά τη σύσταση 100 νέων μόνιμων θέσεων καθηγητών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), τις Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων καθώς και τη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ των υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να καθοριστεί η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, με τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών επιλογής.

Επίσης διευρύνει τις ειδικότητες των καθηγητών στους οποίους μπορεί να ανατεθούν τα καθήκοντα του Διευθυντή των ΚΕΣΕΝ και ρυθμίζει θέματα σχετικά με τον τρόπο επιλογής των διευθυντών και βοηθών τους.

Με τις παραγράφους 4,5 και 6 τροποποιούνται διατάξεις του π.δ 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), και συστήνονται οι νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΝ. Η προτεινόμενη σύσταση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού επιβάλλεται, λόγω της έλλειψης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με στόχο λοιπόν την εξασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ομαλή λειτουργία των ΑΕΝ και των ΚΕΣΕΝ και τη μείωση, κατά το δυνατόν, των προσλήψεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, με το οποίο σήμερα ασκείται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού έργου, συστήνονται εβδομήντα επτά (77) νέες θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΕΝ, εκ των οποίων οι πέντε (5) στη βαθμίδα καθηγητή, οι επτά (7) στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή, οι σαράντα οκτώ (48) στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή και δεκαεπτά (17) στη βαθμίδα καθηγητή εφαρμογών.

Με την παράγραφο 5, αυξάνονται κατά επτά (7) οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13), ενώ, με την παράγραφο 6, αυξάνονται κατά δέκα έξι (16) οι θέσεις του ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΕΝ.

Ευχή όλων είναι όχι μόνο να προκηρυχθούν οι θέσεις αλλά να βρεθούν οι κατάλληλοι εκπαιδευτικοί (και ειδικά ναυτοδιδάσκαλοι) με σύγχρονες γνώσεις, ουσιαστική διάθεση για διδασκαλία και κατανόηση των αναγκών ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος που προετοιμάζει τους ναυτικούς του μέλλοντος.