Νομική Σχολή Αθηνών: άνοιξαν οι αιτήσεις για το ΠΜΣ στο Ναυτικό Δίκαιο

0

Η Νομική Σχολή της Αθήνας, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αναμόρφωσε τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της, δημιουργώντας ένα νέο ενιαίο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με περισσότερες (κλασικές και νέες) κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανανέωση των μεταπτυχιακών σπουδών του εμπορικού δικαίου, οι οποίες οργανώνονται πλέον σε τρεις διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες κατευθύνσεις: α) την κατεύθυνση «Εταιρείες και Χρηματοδότηση», β) την κατεύθυνση «Άυλα αγαθά και Ανταγωνισμός» και γ) την κατεύθυνση «Ναυτικού Δικαίου». Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης σε κάθε μία από αυτές, απαιτείται η παρακολούθηση τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο μαθημάτων επιλογής (2+1 ανά εξάμηνο) από ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικών αντικειμένων συναφών με το κύριο αντικείμενο ειδίκευσης, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας για την ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, στην Κατεύθυνση «Ναυτικού Δικαίου», για το α΄ εξάμηνο προβλέπονται ως υποχρεωτικά τα μαθήματα «Θαλάσσια Μεταφορά & Ναύλωση» και «Επίλυση Ναυτικών Διαφορών – Ναυτική Διαιτησία», ενώ ως μαθήματα επιλογής τα μαθήματα «Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο», «Ναυτιλιακή Οικονομία & Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση», «Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», «Τραπεζική Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων», «Ειδικά θέματα Δικαίου Κεφαλαιαγοράς» και «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο» ενώ για το β’ εξάμηνο προβλέπονται ως υποχρεωτικά τα μαθήματα «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου (κίνδυνοι θαλάσσιας αποστολής)» και «Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης» και ως επιλεγόμενα τα μαθήματα «Ανταγωνισμός και Ρύθμιση: τα παραδείγματα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών», «Διεθνής Πτώχευση», «Ειδικές μορφές συμβάσεων εργασίας – σύμβαση ναυτικής εργασίας», «Νομικό πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου», «Κρατικές Ενισχύσεις» και «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο».

Τα ως άνω εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται με έμφαση στο διεθνές ομοιόμορφο ναυτικό δίκαιο και συγκριτικά με τους κανόνες και την νομολογία του αγγλικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουν χώρα εισηγήσεις στην αγγλική γλώσσα από καθηγητές αλλοδαπών πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και εμπειρογνώμονες με εκτενή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας · επίσης εκπονούνται εργασίες και μελετώνται πρακτικές υποθέσεις και παραδείγματα για την πλήρη κατανόηση των εφαρμοζόμενων κανόνων.

Για την εισαγωγή στην Κατεύθυνση, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις στην ύλη που έχει ήδη ορισθεί και ανακοινωθεί. Βλ. σχετικά την αναλυτική ανακοίνωση της Νομικής Σχολής στον ιστότοπο www.law.uoa.gr (μεταπτυχιακές σπουδές).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (Ακαδημίας 45, Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών).

Φωτο: Σπύρος Πλέσσας