Δικαιολογητικά – προϋποθέσεις εγγραφής στο Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου

0

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώνει τους ενδιαφερομένους πτυχιούχους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού καθώς και τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή I.E.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβουν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (2ας Μεραρχίας 18, 1ος όροφος, 185 35 Πειραιάς) το πιστοποιητικό για την εγγραφή τους στο Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την ΔΕΚΝ Δ΄).
2. Τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.
3. Φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού και επιπλέον τις δύο τελευταίες ναυτολογήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ το Ναυτικό φυλλάδιο, επανεγγραφή Ναυτικού φυλλαδίου.
4. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΕΠΑΛ-ΙΕΚ. (Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών εξωτερικού απαιτείται επιπλέον σχετική πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
5. (για τους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ): Βεβαίωση από ΑΕΝ για την επιτυχή εκτέλεση της 6μηνης κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης στο πλοίο.
6. Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 του Ν. 2071/92. (Την οποία και θα προσκομίσει στην ΑΝΥΕ την μέρα της εξέτασης του)
7. Να έχει κριθεί κατάλληλος από την ΑΝΥΕ η οποία συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
8. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ Δ΄) ή φωτοτυπίες με τις σελίδες του ναυτικού φυλλαδίου που να αποδεικνύουν την προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία κατά περίπτωση.
9. Υπηρεσιακό Σημείωμα από το ΔΝΕΡ Γ΄ (σχετικό υπόδειγμα δίνεται στον ενδιαφερόμενο από το ΔΕΚΝ Δ΄).

Επιπλέον, επισημαίνεται στους αποφοίτους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232), όπως ισχύει, η κατευθυνόμενη εκπαίδευση προηγείται της φοίτησης στο Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης, ενώ για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2β του Κανονισμού Σπουδών του Ειδικού Τμήματος (ΦΕΚ τ. Β΄ 3130/29-09-2016), όπως ισχύει, η θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται να έχει διανυθεί προκειμένου να εγγραφούν στο Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. είναι 12 μηνών στην ειδικότητα από την συνολικά απαιτούμενη των 36 μηνών για την απόκτηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.

Όσοι από τους ενδιαφερομένους πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά, παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΔΕΚΝ Δ΄ προκειμένου να προγραμματιστεί η έναρξη του Ειδικού Τμήματος με την συμπλήρωση του απαιτούμενου από τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών ελάχιστου αριθμού υποψηφίων σπουδαστών.