Πληροφορίες για τη φοίτηση στις ΑΕΝ

Αριστεία

Στους απόφοιτους που κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αριστεύουν, απονέμονται βραβεία, συνήθως, χρηματικά.

Σε αριστούχους αποφοίτους υπάρχει δυνατότητα απονομής υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές. Βραβεία μπορούν να απονεμηθούν και σε σπουδαστές που δεν είναι απόφοιτοι, αλλά αριστούχοι στο εκάστοτε έτος.

Τα βραβεία διαφέρουν από Ακαδημία σε Ακαδημία, ανάλογα με τις χορηγίες που έχουν δοθεί και τις υποτροφίες που έχουν προκηρυχθεί.

Τα βραβεία ορίζονται με βάση το άρθρο 24 του ΦΕΚ 1393/2000.

Απουσίες και Αναστολή σπουδών

Το όριο απουσιών ορίζεται στις 68. Αυτό το όριο αντιπροσωπεύει το 15% των ωρών των διδαχθέντων μαθημάτων για κάθε εξάμηνο. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής/ σπουδάστρια ξεπεράσει αυτό το όριο, θεωρείται ότι δεν έχει διδαχθεί επαρκώς τα μαθήματα του εξαμήνου και υποχρεώνεται σε εκ νέου παρακολούθηση των μαθημάτων όλου του διδακτικού έτους. Δηλαδή εάν κάποιος «μείνει» από απουσίες στο Γ΄ εξάμηνο, θα πρέπει να παρακολουθήσει και πάλι όλο το διδακτικό έτος, δηλαδή το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο.

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι σπουδαστές/ σπουδάστριες που φοιτούν για δεύτερη φορά στο ίδιο εξάμηνο. Και αυτό γιατί υπάρχει η περίπτωση οι συγκεκριμένοι σπουδαστές/ σπουδάστριες να μην παρακολουθούν το σύνολο των μαθημάτων αλλά μόνο όσα οφείλουν. Για τους συγκεκριμένους σπουδαστές/ σπουδάστριες ισχύει ένα διαφορετικό όριο απουσιών που ανταποκρίνεται στο 15% των ωρών που θα παρακολουθήσουν. Κατά συνέπεια το όριο απουσιών θα είναι αρκετά μικρότερο, και για αυτό συνιστάται η επικοινωνία του σπουδαστή/σπουδάστριας με την Γραμματεία της Ακαδημίας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Σε περίπτωση οργανωμένης αιμοδοσίας δικαιολογούνται απουσίες δύο ημερών. Εάν ο σπουδαστής/ σπουδάστρια δεν κριθεί κατάλληλος/ κατάλληλη να δώσει αίμα, τότε δικαιολογούνται απουσίες μόνο μίας (1) ημέρας. Έχετε δικαίωμα να πάρετε άδεια αιμοδοσίας μία φορά το εξάμηνο, ενώ για την δικαιολόγηση των απουσιών απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο.

Ως μέγιστο διάστημα αναστολής ορίζονται τα δύο (2) έτη. Μετά το διάστημα των δύο (2) ετών, η ΑΕΝ προχωρά σε οριστική διαγραφή του σπουδαστή/ σπουδάστριας.

Αυστηρά και μόνο για σοβαρούς λόγους, όπως είναι η στράτευση, η βεβαιωμένη ασθένεια του σπουδαστή/σπουδάστριας, της/του συζύγου του/της ή συγγενών εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού ή η ναυτολόγηση σε εμπορικό πλοίο.

Οφειλόμενα μαθήματα και αποποιήσεις

Για να είναι επιτυχής η εξέταση ενός μαθήματος της Σχολής απαιτείται ο μέσος όρος (υπολογίζεται από το άθροισμα του βαθμού προόδου και του γραπτού βαθμού στην εξεταστική διά του δύο (2)) να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5). Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής/σπουδάστρια δεν το επιτύχει αυτό, συνεχίζει τις σπουδές του/της κανονικά αλλά για να μπορέσει να λάβει το πτυχίο του/της υποχρεούται να περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα της Σχολής. Επιπλέον, εάν ξεπεράσει έναν αριθμό οφειλόμενων μαθημάτων, ανάλογα με το εξάμηνο που φοιτά, υποχρεούται σε εκ νέου παρακολούθηση των μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου.

Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής/σπουδάστρια έχει αρκετά χαμηλό βαθμό προόδου και θέλει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, μπορεί να χρησιμοποιήσει την αποποίηση. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα διαγράψει τον βαθμό προόδου του και ο τελικός βαθμός θα διαμορφωθεί μόνο από τον γραπτό βαθμό κατά την εξεταστική περίοδο.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποποίησης μαθημάτων για το εξάμηνο όπου φοιτά ο σπουδαστής/η σπουδάστρια, παρά μόνο για τα παλαιότερα. Δηλαδή, ένας σπουδαστής του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου μπορεί να αποποιηθεί μαθήματα μόνο του Α΄ εξαμήνου. Αντίστοιχα, ένας σπουδαστής των Ε΄ και ΣΤ΄ εξαμήνων μπορεί να αποποιηθεί μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων. Τέλος, ένας τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να αποποιηθεί όποια μαθήματα επιθυμεί.

Οι αποποιήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται δέκα (10) ημέρες πρίν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και μπορούν να γίνουν μόνο μια φόρα για το κάθε μάθημα.

Ο κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια διαθέτει συνολικά οκτώ (8) αποποιήσεις για το σύνολο των σπουδών του/της.

Επαναφοίτηση στο ίδιο εξάμηνο

Όταν κάποιος σπουδαστής/σπουδάστρια υπερβεί το όριο των απουσιών που του/της αναλογεί, είναι υποχρεωμένος/υποχρεωμένη να επαναλάβει την φοίτηση στο τρέχον διδακτικό έτος. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί στο Γ΄ ή στο ΣΤ΄ εξάμηνο, τότε ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια είναι υποχρεωμένος/υποχρεωμένη να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα στα οποία υστέρησε κατά το Β΄ ή Ε΄ εξάμηνο, αντίστοιχα. Να σημειώσουμε ότι ο σπουδαστής/σπουδάστρια θα πρέπει να παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα στο Γ΄ ή ΣΤ΄ εξάμηνο.

Σπουδαστές που επαναφοιτούν στο Β΄ ή Ε΄ εξάμηνο, εάν μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου οφείλουν λιγότερα από πέντε (5) μαθήματα (Α΄, Β΄, Γ΄εξαμήνου), απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνου, εφόσον αυτά τα μαθήματα είναι λιγότερα από τρία (3).

Είναι δυνατή η επαναλαμβανόμενη φοίτηση στο ίδιο εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν ξεπερνά στο σύνολο του τα 6 έτη.

Φοιτητικό επίδομα

Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο σπουδαστής/σπουδάστρια βαρύνει φορολογικά.

Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας που δηλώνει στην εφορία τον σπουδαστή/σπουδάστρια σαν προστατευμένο μέλος.

Κατ΄ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής/σπουδάστρια εφ’ όσον: α) είναι από την Κύπρο, β) οι γονείς του/της είναι κάτοικοι εξωτερικού, γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δ ) είναι ορφανός/ορφανή και από τους δύο γονείς, ε) έχει δικό του/της εισόδημα και υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση που ο σπουδαστής/σπουδάστρια έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τότε τα εισοδήματα του σπουδαστή/σπουδάστριας και των γονέων προστίθενται και πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και την φορολογική δήλωση των γονέων του.

Προϋποθέσεις:

 • Ο σπουδαστής/σπουδάστρια να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Ο σπουδαστής/σπουδάστρια να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του/της, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του/της.
 • Στην πόλη όπου σπουδάζει ο σπουδαστής/σπουδάστρια να μην έχει ο ίδιος/ίδια ή οι γονείς του/της πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 • Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
 • Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα (200) τ.μ.. Εξαίρεση αποτελούν κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (χορηγείται από την Γραμματεία της Σχολής)
 • Δήλωση περουσιακής κατάστασης (Ε9) του περασμένου έτους του Δικαιούχου, του συζύγου, του φοιτητή και των υπόλοιπων τέκνων που εμφανίζονται ως προστατευμένα μέλη. Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία ο Δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι: τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του δεν κατέχουν ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από την Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις για το εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή/σπουδάστριας (πρόσφατη) από το Δήμο στον οποίο ανήκουν
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του Δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεν έχει εισπράξει ξανά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο: Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δυο μηνών μέσα στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του σπουδαστή/σπουδάστριας ή ο ίδιος ο σπουδαστής/σπουδάστρια. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που ενοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο σπουδαστής/σπουδάστρια καθώς και δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας στην πόλη που σπουδάζει ο σπουδαστής/σπουδάστρια. Να σημειωθεί, ότι ως μίσθωση λογίζεται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής/σπουδάστρια θα προσκομίζει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή, και αυτό θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριαμού σε μορφή IBAN ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα το όνομα του/της Δικαιούχου. Σε περίπτωση που εμφανίζονται περισσότερα του ενός ονόματα, τότε το πρώτο στη σειρά πρέπει να είναι του Δικαιούχου. (Οι Κυπρίοι φοιτητές πρέπει να έχουν ελληνικό ΙΒΑΝ)
 • Υπεύθυνση δήλωση Ν.1599/1986 του φοιτητή που έχει ΑΦΜ  αλλά δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση και δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9, στην οποία θα δηλώνεται ότι: για το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν έχω υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήμουν υπόχρεος και δεν έχω υποβάλλει ποτέ δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9.

Για τις πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε σπουδαστή Α.Ε.Ν., πατήστε εδώ.

Σημειώσεις Μαθημάτων

Ακολουθούν σημειώσεις μαθημάτων από τους καθηγητές των Ακαδημιων μέσω της κρατικής πλατφόρμας maredu.

Όργανα διοίκησης της ΑΕΝ

Συμβούλιο ΑΕΝ

Απαρτίζεται από τον Διοικητή ως πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, τον Διευθυντή και τον αναπληρωτή Διευθυντή καθώς και από έναν εκπρόσωπο από το Ε.Π., το Δ.Π. και από τους σπουδαστές. Ο Διοικητής ορίζει και έναν γραμματέα για ένα έτος.

Συγκαλείται τακτικά κάθε εξάμηνο, ενώ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως εάν το επιθυμεί το 1/3 των μελών του ή ο πρόεδρος του.

Το συμβούλιο Α.Ε.Ν. μπορεί να προτείνει στο Υπουργείο την προκήρυξη θέσεων για Ε.Π και Ε.Τ.Π., εκφράζει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. σχετικά με θέματα κανονισμού σπουδών και εσωτερικού κανονισμού ενώ μπορεί να αναπέμψει αποφάσεις του εκπαιδευτικού συμβουλίου.

Επιπροσθέτως, το συμβούλιο κάνει εισήγηση στον Διοικητή για θέματα όπως: εκτέλεση έργων στην Α.Ε.Ν., οργάνωση των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, απονομή ηθικών αμοιβών καθώς και ο,τιδήποτε άλλο αφορά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ν.

Διοικητής

Είναι το πρόσωπο που προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού των Α.Ε.Ν., συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες της σχολής ενώ  εκφέρει γνώμη προς τον Υπουργό για τον ορισμού του Διευθυντή της σχολής. Επίσης, ο Διοικητής οφείλει να συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της Α.Ε.Ν. την οποία και αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση του Υ.Ε.Ν.

Ο Διοικητής ορίζεται από τον Υπουργό.

Υποδιοικητής

Αναπληρώνει τον Διοικητή σε περίπτωση που απουσιάζει και είναι υπεύθυνος για τα θέματα διοικητικής μέριμνας.

Όργανα διοίκησης της Σχολής

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη του Ε.Π. της σχολής, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. και από εκπροσώπους των σπουδαστών που θα αριθμούν το 20% του Ε.Π.

Χρέη προέδρου ασκεί ο Διευθυντής ενώ ορίζει και έναν γραμματέα για θητεία ενός έτους.

Συγκαλείται τακτικά κάθε μήνα, ενώ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως εάν το επιθυμεί το 1/3 των μελών του ή ο πρόεδρος του.

Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας των μαθημάτων, για τα ωρολόγια προγράμματα, προτείνει τους καταλληλότερους για πρόσληψη από το Υ.Ε.Ν., εισηγείται στο συμβούλιο Α.Ε.Ν. για θέματα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, ενώ συγχρόνως προτείνει στον Υπουργό, μέσω του Διοικητή, πρόσωπα για την θέση του Διευθυντή της σχολής.

Διευθυντής

Προΐσταται της γραμματείας, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π της σχολής, ασκεί πειθαρχική εξουσία και συντονίζει τα εκπαιδευτικά θέματα της σχολής. Επίσης, οφείλει να συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. στο τέλος κάθε έτους.

Αναπληρωτής Διευθυντής

Αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του, ενώ ασκεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον Διοικητή.

Σπουδαστικός Σύλλογος

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Διαθέτει δικό του ταμείο.

Στην αρχή κάθε έτους πρέπει να κατατίθεται έγγραφο με κάθε τροποποίηση που μπορεί να έχει επέλθει στο καταστατικό του συλλόγου, το οποίο θα συνοδεύεται με τον ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων στα διάφορα συλλογικά όργανα.

Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

Το συμβούλιο συγκροτείται από τον Γενικό γραμματέα του Υπουργείου ως πρόεδρο (αναπληρωτής ο αρχηγός του λιμενικού σώματος), από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπους από Ε.Ε.Ε., Ε.Ε.Α., Ν.Ε.Ε. και Π.Ν.Ο., δύο εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προσωπικού και έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Α.Ε.Ν.

Το παραπάνω συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό σχετικά με θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή αναστολή λειτουργίας των Α.Ε.Ν., ανάλογα με τις ανάγκες της ναυτιλίας καθώς και με θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο σπουδών, την υλικοτεχνική υποδομή και τα διδασκόμενα μαθήματα.

Συγχρόνως το συμβούλιο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό για την προσέλκυση νέων σπουδαστών στις Α.Ε.Ν., μεταβάλλει τον αριθμό των σπουδαστών που εισάγονται σε αυτές, ενώ παραλλήλως καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Α.Ε.Ν.

Το συμβούλιο συγκροτείται κάθε 2 έτη με απόφαση του Υπουργού.